การพัฒนาความสามารถในการรู้ค่าจำนวน 1–5 ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์โดยใช้เกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Primary tabs

Titleการพัฒนาความสามารถในการรู้ค่าจำนวน 1–5 ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์โดยใช้เกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2562
Authorsนางสาวดวงพร ผจงเสาวภาคย์
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการรู้ค่า จำนวน 1–5 ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้เกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการรู้ค่าจำนวน 1–5 ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ก่อนและหลังจากการใช้การจัดการเรียนรู้เกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

     กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จำนวน 3 คน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จำนวน 5 เกม มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 ทุกรายการ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จำนวน 5 แผน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 ทุกแผน และแบบทดสอบความสามารถในการรู้ค่า จำนวน 1–5 มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 ทุกรายการ แบบแผนการวิจัยเป็นการทดลองแบบหนึ่งกลุ่มสอบก่อน–สอบหลังสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือการหาค่าร้อยละ

     ผลการวิจัยพบว่า

          1. นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความสามารถในการรู้ค่าจำนวน 1–5 อยู่ในระดับดีทุกคน

          2. ความสามารถในการการรู้ค่าจำนวน 1–5 ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์สูงขึ้นกว่าก่อนจัดกิจกรรมทุกคน

Citation Key269