พัฒนาความคิดรวบยอดด้านค่าของตัวเลขและจำนวนของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/5 โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์

Primary tabs

Titleพัฒนาความคิดรวบยอดด้านค่าของตัวเลขและจำนวนของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/5 โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2562
Authorsนางสาวชนิกานต์ ยางธิสาร
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบความคิดรวบยอดด้านค่าของตัวเลขและจำนวนของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาของ นักเรียนชั้นอนุบาล 3/5 โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์

     กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ นักเรียนจำนวน 1 คน  ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 3/5 โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์  จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 จากคะแนนประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการรู้จักค่าของตัวเลข 1-20 และการเปรียบเทียบมากกว่า น้อยกว่า ต่ำสุด  

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา และแบบทดสอบความคิดรวบยอดด้านค่าของตัวเลขและจำนวน การวิเคราะห์ข้อมูล คือเปรียบเทียบคะแนนความคิดรวบยอดด้านค่าของตัวเลขและจำนวนของเด็กปฐมวัยก่อนการทดลอง หลังการทดลอง โดยหาค่าร้อยละ

     ผลการวิจัยพบว่า

          ผลเปรียบเทียบความคิดรวบยอดด้านค่าของตัวเลขและจำนวนของเด็กปฐมวัยก่อนการทดลองมี 17 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 42.5 หลังการทดลองมีคะแนนเพิ่มขึ้นเป็น 36 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 แสดงว่าเด็กที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา มีความคิดรวบยอดด้านค่าของตัวเลขและจำนวนสูงขึ้น

Citation Key268