พัฒนาการรู้ค่าจำนวน 1-10 โดยใช้กิจกรรมเล่านิทานคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

Primary tabs

Titleพัฒนาการรู้ค่าจำนวน 1-10 โดยใช้กิจกรรมเล่านิทานคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2562
Authorsนางสาวจริญญา ต้นศรี
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบการรู้ค่าจำนวน 1-10 ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมเล่านิทานคณิตศาสตร์

     กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ นักเรียนจำนวน 1 คน  ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) เนื่องจากนักเรียนชั้นดังกล่าวขาดความเข้าใจเกี่ยวกับค่าของจำนวน และทำแบบทดสอบจำนวน 10 ข้อ ซึ่งได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 50

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบด้านการรู้ค่าจำนวน 1-10 และ 2. แผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการรู้ค่าจำนวน 1-10 จำนวน 12 แผน

     การวิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบคะแนนการรู้ค่าจำนวน 1-10 ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการทดลองโดยหาค่าร้อยละ

     ผลการวิจัยพบว่า

           เด็กปฐมวัยมีคะแนนการรู้ค่าจำนวน  1 –10 ก่อนการทดลอง 3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 30 หลังการทดลองได้คะแนนเป็น 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 และมีคะแนนเพิ่มขึ้น 7 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70 เด็กปฐมวัยมีคะแนนการรู้ค่าจำนวน 1-10 สูงขึ้นหลังการทดลอง แสดงว่าหลังจากที่เด็กปฐมวัยได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานคณิตศาสตร์ จะมีความสามารถในการรู้ค่าจำนวน  1 –10 สูงขึ้น

Citation Key267