การพัฒนาความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาล 1/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้ชุดกิจกรรมผ้าแปลงร่าง

Primary tabs

Titleการพัฒนาความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาล 1/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้ชุดกิจกรรมผ้าแปลงร่าง
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2562
Authorsนางสาวกนกวรรณ คูหามณีรัตน์
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาล 1/3 โดยใช้กิจกรรมการเล่นผ้าแปลงร่าง และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของนักเรียน  ชั้นอนุบาล 1/3 ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมการเล่นผ้าแปลงร่าง

     กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาล 1/3 จำนวน 5 คน ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงเด็กที่มีปัญหาการช่วยเหลือตนเอง

     เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัย ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเล่นผ้าแปลงร่าง จำนวน 15 แผน และแบบสังเกตความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง

     วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

     ผลการวิจัยพบว่า

          กิจกรรมการเล่นผ้าแปลงร่าง สามารถช่วยพัฒนาความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของนักเรียน  ชั้นอนุบาล 1/3 ได้ และความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาล 1/3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่นผ้าแปลงร่าง มีคะแนนหลังการทดลองสูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรม

Citation Key266