การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้กิจกรรมการร้อยเชือกสร้างสรรค์

Primary tabs

Titleการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้กิจกรรมการร้อยเชือกสร้างสรรค์
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2562
Authorsนางสาวโสฬส สุริยธรรม
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1. เพื่อศึกษาการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการร้อยเชือกสร้างสรรค์ 2.เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการร้อยเชือกสร้างสรรค์

     กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน อายุ 3-4 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จำนวน 3 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงจากการสังเกตพฤติกรรมกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงจากการสังเกต

          1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

                    1.1 แผนการจัดกิจกรรมการร้อยเชือก จำนวน 6 แผน

                    1.2 แบบสังเกตความสามารถในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก

          2. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย

     วิเคราะห์ข้อมูล  โดยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

     ผลการวิจัยพบว่า

1.การจัดกิจกรรมการร้อยเชือกสร้างสรรค์สามารถพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 ได้

 2.หลังการใช้กิจกรรมการร้อยเชือกสร้างสรรค์ นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 มี พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กสูงขึ้น โดยมีคะแนนความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง

Citation Key265