พัฒนาการรู้ค่าจำนวน 1 – 5 ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์ โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาชุดคณิตศาสตร์หรรษา

Primary tabs

Titleพัฒนาการรู้ค่าจำนวน 1 – 5 ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์ โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาชุดคณิตศาสตร์หรรษา
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2562
Authorsนางสาวเจนจิรา ดีแก่
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการรู้ค่าจำนวน 1 – 5 ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาชุดคณิตศาสตร์หรรษา

     กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ เด็กนักเรียนหญิง อายุระหว่าง 3 - 4 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ที่มีปัญหาเรื่องการรู้ค่าจำนวน 1 – 5 ทั้งหมด 2 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงโดยการทำแบบทดสอบจำนวน 20 ข้อ 4 ชุดแบบทดสอบ ซึ่งได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 50

          เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาชุดคณิตศาสตร์หรรษา จำนวน 4 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 12 แผน เกมการศึกษาชุดคณิตศาสตร์หรรษา จำนวน 4 เกม ได้แก่ เกมรถไฟหรรษา เกมนับให้ถูกนะจ๊ะคนเก่ง เกมวงล้อบอกจำนวน และเกมจับคู่ภาพกับตัวเลข แบบทดสอบ ด้านการรู้ค่าจำนวน 1-5 จำนวน 20 ข้อ

          วิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้สถิติ คือ ค่าร้อยละ

ผลการวิจัยพบว่า

          1. การใช้กิจกรรมเกมการศึกษาชุดคณิตศาสตร์หรรษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถพัฒนาการรู้ค่าจำนวน  1 - 5 ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ได้

          2. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาชุดคณิตศาสตร์หรรษามีพัฒนาการการรู้ค่าจำนวน     1 – 5 หลังการทดลองสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง

Citation Key263