การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่อง กฎหมายน่ารู้คู่ประชาชน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบกรณีศึกษา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

Primary tabs

Titleการพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่อง กฎหมายน่ารู้คู่ประชาชน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบกรณีศึกษา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2561
Authorsนายเมธี จันทร์ทอง
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบกรณีศึกษา เรื่องกฎหมายน่ารู้คู่ประชาชน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

     กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 23 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)

     เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบกรณีศึกษาเรื่อง กฎหมายน่ารู้คู่ประชาชน จำนวน 5 แผนการจัดการเรียนรู้ และ 2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง กฎหมายน่ารู้คู่ประชาชน แบบปรนัย จำนวน 20 ข้อ

     ผลการวิจัยพบว่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 จำนวน 23 คน มีผลการเรียนรู้หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบกรณีศึกษาสูงขึ้น

Citation Key262