การพัฒนาผลการเรียนรู้การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาระคน โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

Primary tabs

Titleการพัฒนาผลการเรียนรู้การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาระคน โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2561
Authorsนางสาวจริยา เจริญวงศ์, นางสุทธิพร สมชื่อ, นางปณิดา ถกลสุขสรรค์
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์   เพื่อจัดทำและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาระคน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 65

     กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3   ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 65  จำนวน  8  คน  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์  แขวงวชิระ  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  แบบฝึกทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาระคน  รายวิชาคณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3  จำนวน 3 แบบฝึกหัด  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้จำนวน 20  ข้อ  เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก  ตรวจสอบคุณภาพด้านความเหมาะสมของชุดกิจกรรม  คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านความเที่ยงตรงของเชิงเนื้อหา ใช้หลักการสร้างและตรวจสอบคุณภาพด้วยระบบอิงเกณฑ์  วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึก โดยใช้เกณฑ์  E1 /  E2   เท่ากับ 80 / 80

     วิเคราะห์ข้อมูลโดย   ใช้สถิติ  ค่าเฉลี่ย การทดสอบด้วยสถิติแบบ Dependent  group   t – test  และแบบ   One  group  t – test  

     ผลการศึกษาพบว่า 1. แบบฝึกการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาระคน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3  มีความเหมาะสมในด้านเนื้อหา  กิจกรรมการเรียนรู้ และรูปแบบของชุดกิจกรรม ซึ่งประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย  0.90   มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด       2.  คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ ที่ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมครบทั้ง 3 ชุด   มีคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  โดยมีค่า IOC  ตั้งแต่ 0.70 ถึง 1.00   ดังนั้นแบบทดสอบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจึงมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของวิเคราะห์คุณภาพ

Citation Key261