การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวของปริซึม และทรงกระบอก โดยใช้สื่อประสม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

Primary tabs

Titleการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวของปริซึม และทรงกระบอก โดยใช้สื่อประสม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2561
Authorsนางสาวอทิติยา ธรรมสนธิเจริญ, นางอรชา เพชรจันทร์
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก โดยใช้สื่อประสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้สื่อประสม จำนวน 3 คน จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)      เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยคือ สื่อประสม ได้แก่ สื่อพื้นที่รูปเรขาคณิตสองมิติและสื่อสิ่งประดิษฐ์ที่มีลักษณะคล้ายปริซึมฐานต่าง ๆ และทรงกระบอก และสื่อวีดิทัศน์ ได้แก่ วีดีโอชื่อ “ทำไมต้องเรียนคณิตศาสตร์” “วิธีพับกล่องของขวัญด้วยกระดาษ A4 เพียงแผ่นเดียว” และ “พับกระดาษ (15x15cm): พับกล่องของขวัญมีฝาปิด” และแบบทดสอบชนิดแสดงวิธีทำ เรื่อง พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก จำนวน 6 ข้อ โดยระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 7 คาบ คาบละ 50 นาที ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ

     ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวของปริซึม และทรงกระบอก โดยใช้สื่อประสม ซึ่งส่งผลให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำร้อยละ 50

Citation Key260