การศึกษาผลการเรียนรู้ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม

Primary tabs

Titleการศึกษาผลการเรียนรู้ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2561
Authorsประภาพรรณ สีนวลลัง
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม สมมติฐานของการวิจัยคือ ผลการเรียนรู้ทางวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้และระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมอยู่ในระดับมาก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์จำนวน 40 คน โดยใช้สื่อประสมซึ่งประกอบด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วัสดุอุปกรณ์ เอกสารประกอบการเรียน สื่อของจริง รวมทั้งแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ และแบบศึกษาความพึงพอใจเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย    โดยใช้สถิติการทดสอบทีแบบไม่อิสระ (t – test for dependent sample)

     ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการเรียนรู้ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมอยู่ในระดับมาก

Citation Key259