การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6/4 เรื่อง “การแก้ปัญหาโจทย์อนุกรมเลขคณิตและเรขาคณิต” โดยใช้ แบบฝึกทักษะ

Primary tabs

Titleการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6/4 เรื่อง “การแก้ปัญหาโจทย์อนุกรมเลขคณิตและเรขาคณิต” โดยใช้ แบบฝึกทักษะ
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2561
Authorsนางคริษฐา ไชยสุริยานุฑิต
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 เรื่อง “การแก้ปัญหาโจทย์อนุกรมเลขคณิตและเรขาคณิต” โดยใช้แบบฝึกทักษะ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2561  และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ  โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จำนวน 10 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดร้อยละ 50 โดยพิจารณาเลือกจาก นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำสุดขึ้นมาจนถึงคนที่ 10 แล้วนำนักเรียนมาจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ จำนวน 8 ชั่วโมง  ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์อนุกรมเลขคณิต เรขาคณิต ประกอบด้วย ทำกิจกรรม 3 ชุดๆละ 3ครั้ง  (แบบฝึกละ 10 ข้อ) และแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เรื่อง การแก้ปัญหาโจทย์อนุกรมเลขคณิตและเรขาคณิต (จำนวน 20 ข้อ เก็บ 10 คะแนน) แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและร้อยละ

     ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแก้ปัญหาโจทย์อนุกรม  โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบฝึกทักษะและวิธีการเสริมแรงจูงใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 จำนวน 10 คนพบว่า สามารถลดปัญหานักเรียนที่ไม่สามารถแก้ปัญหาโจทย์อนุกรมเลขคณิตและเรขาคณิตเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ  และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะผลการเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์การแก้ปัญหาโจทย์อนุกรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 จำนวน 10 คน หลังการใช้แบบฝึกทักษะสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกทักษะ

Citation Key257

Recent Publications

More...