การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบ โดยใช้บาร์โมเดล (Bar Model) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

Primary tabs

Titleการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบ โดยใช้บาร์โมเดล (Bar Model) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2561
Authorsนางสาวศรัญญา ศรีอินทร์สุทธิ์
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบ โดยใช้รูปบาร์โมเดล (Bar Model) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ และมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จำนวน 4 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) การสอนโดยใช้รูปบาร์โมเดล 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 เป็นแบบทดสอบแบบแสดงวิธีทำ จำนวน 6 ข้อ และ 3) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยกำหนดแผนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละครั้งครอบคลุมเนื้อหา เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกการลบ โดยใช้เวลาทั้งหมด 5 คาบ คาบละ 50 นาที

     สถิติพื้นฐานที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ

     ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากใช้สื่อการสอน ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำร้อยละ 50 ตามที่โรงเรียนได้กำหนดไว้

Citation Key256