ผลการสอนเรื่องท้องฟ้าบ้านเราด้วยเทคนิคการสอนแบบแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2561

Primary tabs

Titleผลการสอนเรื่องท้องฟ้าบ้านเราด้วยเทคนิคการสอนแบบแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2561
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2561
Authorsนางอรนุช ศรีโกเศรษฐ
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเกี่ยวกับเรื่องท้องฟ้าบ้านเรา ด้วยเทคนิคการสอนแบบแก้ปัญหา (Problem Solving Method) และศึกษาประสิทธิภาพของการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูผู้สอนในประเด็นเดียวกัน

     กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2561 จำนวน  9  คน

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย  แบบทดสอบเกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องท้องฟ้าบ้านเรา ที่เป็น 4 ตัวเลือกจำนวน 15 ข้อ และแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  

     วิเคราะห์ข้อมูล  โดยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่า t-test แบบไม่อิสระ (T-test Independent)

     ผลการวิจัยพบว่า 1.  ผลของการเรียนเรื่องท้องฟ้าบ้านเรา ด้วยเทคนิคการสอนแบบแก้ปัญหา (Problem Solving Method) โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2561  พบว่ามีผลการทดสอบโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2.  การเปรียบเทียบผลการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องท้องฟ้าบ้านเรา โดยการใช้เทคนิคการสอนแบบแก้ปัญหา (Problem Solving Method) โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2561  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3. ประสิทธิภาพของการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์เรื่องท้องฟ้าบ้านเรา ด้วยเทคนิคการสอนแบบแก้ปัญหา (Problem Solving Method) โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2561  มีคุณภาพการสอนโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก

Citation Key254

Recent Publications

More...