การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2561 โดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง

Primary tabs

Titleการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2561 โดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2561
Authorsนางนพัสร เพลิดโฉม
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง ใช้กิจกรรม การเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD

     ประชากร/กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จำนวน 30 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD จำนวน 10 ชั่วโมง

     เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ

     ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สูงกว่าก่อนเรียน

Citation Key248

Recent Publications

More...