การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องอาหารและการดำรงชีวิต

Primary tabs

Titleการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องอาหารและการดำรงชีวิต
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2561
Authorsนางฐานมญ มะณี
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหา การเรียนวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนทั้ง 26  คน  และที่ได้คะแนนจากการทดสอบความรู้พื้นฐานไม่ถึงเกณฑ์ซึ่งได้เพียงร้อยละ 20.8   เพื่อพัฒนาความสามารถในการทดลอง  การหาสมมุติฐาน  การแก้ปัญหาของผู้เรียน  เพื่อใช้เป็นสื่อเผยแพร่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

     กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วยแผนการสอน แบบฝึกเสริมทักษะ

     วิเคราะห์ข้อมูล  โดย 1  วิเคราะห์คะแนน  ความสามารถในการทำแบบทดสอบพื้นฐาน ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ( X )   ค่าเบี่ยงเบน  (S.D.) และค่าร้อยละ   2   เปรียบเทียบคะแนนความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังการฝึก

ผลการวิจัยพบว่า 1.  จาการทดลองใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตร์   ที่ผู้วิจัยได้จัดทำขึ้นมาใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2  กับกลุ่มตัวอย่าง  ผลการวิเคราะห์  แบบฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตร์    มีความเหมาะสมมากที่สุด และ 2.  ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 ของกลุ่มตัวอย่างหลังการใช้แบบฝึกสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึก  โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    พอจะสรุปได้ว่าแบบฝึกเสริมทักษะชุดนี้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอยู่ในระดับที่สูงเป็นที่น่าพอใจ

Citation Key246