การพัฒนาทัศนคติของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ที่มีต่อวิชานาฏศิลป์ไทย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

Primary tabs

Titleการพัฒนาทัศนคติของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ที่มีต่อวิชานาฏศิลป์ไทย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2561
Authorsนางสาวมัญฑิตา แสนท้าว, นางสาวสุรีรักษ์ สมศรี, นางสุภมาส ไทยพานิช
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1. เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีที่มีต่อวิชานาฏศิลป์ไทย 2. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติได้อย่างเต็มศักยภาพ และ 3. เพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตัวเอง

     กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2561  ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง จำนวน 5 คน

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย     แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินพฤติกรรม

     วิเคราะห์ข้อมูล  โดยเปรียบเทียบข้อมูลการสังเกต ผู้เรียนก่อนทำและหลังทำกิจกรรมเป็นความเรียง และวิเคราะห์การประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน โดยใช้ ค่าเฉลี่ยร้อยละนำเสนอโดยการบรรยายประกอบตาราง

     ผลการวิจัยพบว่า งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนาทัศนคติของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ที่มีต่อวิชานาฏศิลป์ไทย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาทัศนคติ  ปลูกฝังในการรักในความเป็นไทย  และอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติไทย  ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 สรุปผลได้ ดังนี้ จากแบบประเมินพฤติกรรม ก่อนการดำเนินการวิจัยพบว่า มีนักเรียนที่ควรได้รับการแก้ไขพฤติกรรมไม่กล้าแสดงออก  จำนวน 5 คน ได้แก่  เด็กหญิงนลินนิภา นพประไพ เด็กหญิงปรียาลักษณ์ หอมสุคนธ์ เด็กหญิงชาลิสา รุจิโมระ เด็กหญิงสิริราภา หวง เด็กหญิงจารุพร สุธน และหลังจากดำเนินการวิจัย พบว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่าง มีการพัฒนาพฤติกรรมไม่กล้าแสดงออกขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  นักเรียนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความกล้าแสดงออกเพิ่มขึ้นเป็นอันดับ 1  มีพฤติกรรมการปรับตัวเข้ากับครู / เพื่อนดีขึ้นเป็นอันดับ 2  มีพฤติกรรมเป็นตัวของตัวเองดีขึ้นเป็นอันดับ 3 และมีพฤติกรรมอาสารับบทบาทหน้าที่ดีขึ้นเป็นอันดับ 4 โดยจำแนกเป็นรายบุคคลและเรียงลำดับการแสดงออกพฤติกรรมทั้ง 4 ด้านเพิ่มขึ้นจากมากไปหาน้อย

Citation Key235

Recent Publications

More...