การพัฒนาทักษะการวาดภาพระบายสี โดยใช้บทเรียนสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Primary tabs

Titleการพัฒนาทักษะการวาดภาพระบายสี โดยใช้บทเรียนสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2561
Authorsนายสมพล ชื่นสุวรรณ
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนวาดภาพระบายสีโดยใช้บทเรียนสื่อประสม ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน สื่อประสม เพื่อประเมินทักษะการวาดภาพระบายสีโดยใช้บทเรียนสื่อประสม เพื่อศึกษาความ พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสื่อประสม

     กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 6  คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มี 4 ชนิด คือ บทเรียนสื่อประสมจำนวน 12 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินทักษะปฏิบัติการวาดภาพ ระบายสีของนักเรียน และแบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนวาดภาพระบายสีโดยใช้บทเรียนสื่อประสม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ร้อยละ

     ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้ 1. นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสื่อประสม มีคะแนนทักษะ การวาดภาพระบายสีเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 90.00 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 83.00  และมีคะแนนความพึงพอใจในการเรียนด้วยสื่อประสมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 98.00 ของคะแนนเต็ม 2. บทเรียนสื่อประสมประสม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.00/88.00  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 3. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสื่อประสม มีค่าเท่ากับ 0.69 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 69 และ 4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนสื่อประสม เรื่อง การวาดภาพระบายสี โดยเฉลี่ยรวมเท่ากับ 38.00 อยู่ในระดับมากที่สุด และรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ

Citation Key234

Recent Publications

More...