การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทัศนธาตุและการวาดภาพ ระบายสีด้วย การใช้น้ำหนักแสงเงาตามวงจรสีของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ

Primary tabs

Titleการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทัศนธาตุและการวาดภาพ ระบายสีด้วย การใช้น้ำหนักแสงเงาตามวงจรสีของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2561
Authorsนางสาวหทัยรัตน์ กลีบกมล
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยนี้เป็นการวิจยัเชิงทดลอง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนเรื่อง ทัศนธาตุและการวาดภาพระบายสีด้วยการใช้น้ำหนักแสงเงาตามวงจรสีของ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ และ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง ทัศนธาตุและการวาดภาพระบายสีด้วยการใช้น้ำหนักแสงเงาตามวงจรสี ก่อนเรียนและ  หลังเรียน โดยจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ใน การวิจัยในครั้งนี้คือ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จำนวน 30 คน

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง ทัศนธาตุและการวาดภาพระบายสีด้วยการใช้น้ำหนักแสงเงาตามวงจรสี มีผลความเหมาะสม อยูในระดับ ดีมาก 2) แบบทดสอบวับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทัศนธาตุและการวาดภาพระบายสีด้วยการใช้น้ำหนักแสงเงาตามวงจรสีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง ข้อคำถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้  ซ่ึงมีค่าระหว่าง 0.67-1.00 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

     ผลการศึกษาพบว่า 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง ทัศนธาตุและการวาดภาพระบายสีด้วยการใช้ น้ำหนักแสงเงาตามวงจรสี โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะอยูใ่นระดับผ่านเกณฑ์  ( = 17.00 , S.D. = 1.58) และ 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง การวาดภาพระบายสีโดยใช้น้ำหนักแสงเงา ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะพบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

Citation Key232

Recent Publications

More...