การพัฒนาการวาดภาพ ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดการสอนแบบฝึกปฏิบัติในรายชั่วโมง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

Primary tabs

Titleการพัฒนาการวาดภาพ ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดการสอนแบบฝึกปฏิบัติในรายชั่วโมง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2561
Authorsนายพงษ์ชัย พลถาวร
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ การพัฒนาการวาดภาพ ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดการสอนแบบฝึกปฏิบัติในรายชั่วโมง  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ให้มีการพัฒนาด้านศิลปะการวาดภาพ ของกลุ่มเป้าหมาย

     กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ห้อง 3  จำนวน 7 คน 

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย ชุดการสอนแบบฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาการวาดภาพขั้นตอนการปฏิบัติต่อผู้เรียน

     1.  รูปภาพคนครึ่งตัว 

     2. แบบบันทึกทดสอบวัดผลสำฤทธิ์ เรื่อง ภาพเหมือน

     3. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียนในแต่ละชั่วโมงเรียน

     วิเคราะห์ข้อมูล  โดย 1. จัดทำตารางส่งงานของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4ห้อง 3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ในรายวิชาทัศนศิลป์ 2. รวบรวมข้อมูลจากการส่งงานของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4ห้อง 3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ในรายวิชาทัศนศิลป์ 3. บันทึกข้อมูลจากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ดูการพัฒนาการวาดภาพ 4. นำข้อมูลจากการส่งงานของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4ห้อง 3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ในรายวิชาทัศนศิลป์ก่อนการพัฒนาการวาดภาพมาเปรียบเทียบกับหลังจากการพัฒนาการวาดภาพ

     ผลการวิจัยพบว่า การวิจัยเรื่องการพัฒนาการวาดภาพ โดยใช้ชุดการสอนฝึกปฏิบัติในรายชั่วโมง เพื่อการพัฒนาการวาดภาพ ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ในรายวิชาทัศนศิลป์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 พบว่าผู้เรียนจำนวน 7  คนที่มีพฤติกรรมขาดความรับผิดชอบส่งงานไม่ตรงเวลาจึงสนใจผู้เรียนกลุ่มนี้มาทดลองแก้ปัญหาการวาดภาพให้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น 

Citation Key231