ผลการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการทำงาน เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับในภาชนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

Primary tabs

Titleผลการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการทำงาน เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับในภาชนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2561
Authorsนางสาวสาธิยา พึ่งศรี, นายชาญวิทย์ เลิศทรัพย์สุรีย์
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการทำงานเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้มีทักษะกระบวนการทำงาน นำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานเกษตร ผู้ศึกษาค้นคว้ามีความมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการ เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับในภาชนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะกระบวนการทำงาน เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับในภาชนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

     กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จำนวน 150 คน  ปีการศึกษา  2561

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะกระบวนการทำงาน เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับในภาชนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2561 วิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

     ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพโดยทั่วไปของนักเรียน พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 9 – 10 ปี  จำนวน 150  คน  คิดเป็นร้อยละ 100.00 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ  100.00 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ  100.00  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ  100 .00 และ 2. การศึกษาแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะกระบวนการทำงาน เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับในภาชนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร  ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.61  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66  มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด    ด้านบรรยากาศการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.89 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.89 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ด้านการวัดผลและประเมินผล  มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.89 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

Citation Key230