ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุหรือเศษวัสดุเหลือใช้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Primary tabs

Titleผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุหรือเศษวัสดุเหลือใช้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2561
Authorsนางสาวเปรมจิต บุญเกิด
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองเพื่อหาคำตอบ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ต้องมีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมาย (1) เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/80 (2) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน (4) เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวนนักเรียน 30 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกโดยการสุ่ม (Randomness Sampling) เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน จำนวน 8 แผน ที่ผ่านการประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่ 0.38- 0.94 และค่าเชื่อมั่น 0.78 และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน 25 ข้อ ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.79 – 0.90 มีค่าความเชื่อมั่น 0.78 สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และดัชนีประสิทธิผลผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ตามหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุหรือเศษวัสดุเหลือใช้ ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 89.08/88.22 ดัชนีประสิทธิผลมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.6569 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานอยู่ในระดับมากที่สุด โดยสรุป ผลการศึกษาค้นคว้าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุหรือเศษวัสดุเหลือใช้ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ในเนื้อหา มีประสบการณ์ในการปฏิบัติกิจกรรมของหน่วยการเรียนรู้ทุกหน่วย เพราะแต่ละหน่วยได้กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ไว้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น มีทักษะการประดิษฐ์ที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ครูตั้งไว้

Citation Key224