การพัฒนาชุดการเรียนรายวิชาภาษาฝรั่งเศส เรื่องการอ่านออกเสียงประสมคำและประโยคภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนที่เลือกเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

Primary tabs

Titleการพัฒนาชุดการเรียนรายวิชาภาษาฝรั่งเศส เรื่องการอ่านออกเสียงประสมคำและประโยคภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนที่เลือกเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2561
Authorsนายภูมรินทร์ พรวสันต์
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรายวิชาภาษาฝรั่งเศส 2. เพื่อเสริมทักษะการอ่านภาษาฝรั่งเศส และ 3. เพื่อแก้ปัญหาให้กับนักเรียนที่อ่านภาษาฝรั่งเศสไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

     กลุ่มเป้าหมาย   ได้แก่ นักเรียนที่เลือกเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่มีผลการสอบอ่านออกเสียงไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 50 คะแนน จำนวน 3 คน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์   เลขที่ 92  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  จังหวัดกรุงเทพฯ 10300

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ แบบสังเกตและแบบประเมิน

     ผลการวิจัยพบว่า จากการวิจัยพบว่านวัตกรรมที่นำมาใช้สามารถลดจำนวนนักเรียนที่มีปัญหาลงได้จากจำนวน 3 คนจนไม่มีนักเรียนที่มีปัญหาเลย

Citation Key223