การพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีนโดยใช้บัตรภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

Primary tabs

Titleการพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีนโดยใช้บัตรภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2561
Authorsนางสาวจิราภรณ์ รัดรอดกิจ
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีน  ของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้บัตรภาพ  2)  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีน  ของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้บัตรภาพกับเกณฑ์ร้อยละ  70 

     กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  10  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ  บัตรภาพ

     เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล  คือ  แบบทดสอบ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ความถี่  ร้อยละและค่าเฉลี่ย

     ผลการวิจัยพบว่า 1. ความสามารถในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีน  หลังสูงกว่าก่อนการเรียนโดยใช้บัตรภาพ และ 2. ความสามารถในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีน  หลังการเรียนโดยใช้บัตรภาพสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ  70

Citation Key222