การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

Primary tabs

Titleการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2561
Authorsนางสาวเมละวี แลบุญมา
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนาชุดกิจกรรมสามารถส่งเสริมการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 2)ศึกษาความสามารถในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีนโดยใช้ชุดกิจกรรม 3)ศึกษาความคงทนในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีนโดยใช้ชุดกิจกรรม 4)ศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ภาษาจีนโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีน ประชากรเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จำนวน 16  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1)แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 4 แผน 2)ชุดกิจกรรมการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีน จำนวน 4 ชุด 3)แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีน จำนวน 4 ชุด 4) แบบทดสอบถามเจตคติต่อการเรียนรู้การอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Paired T-Test

     ผลการวิจัยพบว่า 1)  ผลคะแนนจากชุดกิจกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 จำนวน 16 คน พบว่านักเรียนมีคะแนนความสามารถในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีนโดยใช้ชุดกิจกรรมมีคะแนนเท่ากับ ร้อยละ 83.75 2)  นักเรียนมีความสามารถในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีนโดยใช้ชุดกิจกรรมเมื่อพิจารณาคะแนนในภาพรวม พบว่าหลังการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05  โดยมีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 คะแนน  หลังการเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 8.41 3)  ผลการทดสอบความคงทนในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีนหลังใช้ชุดกิจกรรม พบว่า ร้อยละ 56.25 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 มีคะแนนการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีนหลังใช้ชุดกิจกรรมเพิ่มร้อยละ 12.50 มีคะแนนการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีนหลังใช้ชุดกิจกรรมลดลง และร้อยละ 31.25 มีคะแนนการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีนหลังใช้ชุดกิจกรรมไม่เปลี่ยนแปลง และ 4)  เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ภาษาจีนโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาจีนโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีนในระดับมากที่สุดทุกด้าน

Citation Key221