การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้นิทานอีสป

Primary tabs

Titleการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้นิทานอีสป
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2561
Authorsนางสาวรัตนาวรรณ พรหมแสง
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้นิทานอีสปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2.  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจโดยใช้นิทานอีสป โดยมีจำนวน นักเรียนร้อยละ 70 ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป และ 3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้นิทานอีสป

    กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 40 คน

    เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย  1. แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้นิทานอีสปภาษาอังกฤษ 2. แบบฝึกการอ่านนิทานอีสปภาษาอังกฤษ และ 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน

     ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้นิทานอีสปภาษาอังกฤษ ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของนักเรียน จำนวน  40 คน มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ทั้งหมด 16 คน นักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 จำนวน 10 คน นักเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 จำนวน  8 คน นักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 85 จำนวน  6 คน ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามที่ผู้วิจัยกำหนด

Citation Key219

Recent Publications

More...