การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านออกเสียง -ed ท้ายคำกริยาช่องที่ 2-3 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง -ed

Primary tabs

Titleการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านออกเสียง -ed ท้ายคำกริยาช่องที่ 2-3 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง -ed
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2561
Authorsนางสาววนิดา บรรดิษฐ์
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านออกเสียง -ed ท้ายคำกริยาช่องที่ 2-3 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง -ed

     กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 จำนวน 10 คน

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย  แบบทดสอบ

     วิเคราะห์ข้อมูล  โดยการหาค่าเฉลี่ยร้อยละและการหาค่าประสิทธิภาพของนวัตกรรมเรื่องการอ่านออกเสียง -ed ท้ายคำกริยาช่องที่ 2-3 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง –ed เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

     ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนสามารถอ่านออกเสียง -ed ท้ายคำกริยาช่องที่ 2-3 ได้ถูกต้อง แม่นยำมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านออกเสียง -ed ท้ายคำกริยาช่องที่ 2-3 ได้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพตลอดจนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 94 คะแนน สูงกว่าก่อนเรียนซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 39 คะแนน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 1.38

Citation Key218

Recent Publications

More...