การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ

Primary tabs

Titleการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2561
Authorsนางสาวระวิวัลย์ จรัสศรี, นางสาวระฟ้า แก้วโคมทอง, นางจันทร์คำ ยาสาไชย
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  โดยใช้รูปแบบ  One  Group  Pretest- posttest Design  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

     กลุ่มเป้าหมายได้แก่ 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา  2561   จำนวน  40  คน 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา  2561   จำนวน  36  คน และ3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา  2561   จำนวน  38  คน  โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ

     เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่  1) แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จำนวน 3 เล่ม 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีลักษณะเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก ดำเนินการทดลองโดยให้กลุ่มตัวอย่างทดสอบก่อนเรียน แล้วจึงให้เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป 

     วิเคราะห์ข้อมูล  โดย เมื่อเรียนจบแล้วให้นักเรียนทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วจึงนำผลไปวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ (t-test)  

     ผลการวิจัย พบว่า แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.61/86.94  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.20/85.70  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.33/87.25 นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำพื้นฐาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทางสถิติที่ระดับ .01

Citation Key217

Recent Publications

More...