การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ของนักเรียนชั้น อนุบาล 1/4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2561

Primary tabs

Titleการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ของนักเรียนชั้น อนุบาล 1/4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2561
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2561
Authorsนางสาวรพีพร อุทโท
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์โดยรวมและรายด้าน

     กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ เด็กนักเรียนหญิงอายุระหว่าง 3 - 4 ปีกำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จำนวน 15 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงมา 1 ห้องเรียนจาก 4 ห้องเรียน แล้วจับสลากนักเรียนจำนวน 15 คนใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเพื่อจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์และแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กซึ่งแบบทดสอบมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างพัฒนาการกับจุดประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67–1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .89 การวิจัยครั้งนี้ใช้แผนการวิจัยแบบ One–Group Pretest- Posttest Design

     วิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้สถิติ t–test แบบ Dependent Sample

     ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยหลังจากได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์โดยภาพรวม (`X = 50.33) อยู่ในระดับดีมากและเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการทำงานประสานสัมพันธ์กันระหว่างมือกับตา (`X = 12.13) ด้านการทำงานด้วยกล้ามเนื้อมัดเล็ก(`X = 13.53) ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กช่วยเหลือตนเอง (`X = 13.00) อยู่ในระดับดีมากและด้านการใช้อุปกรณ์ในการเขียน                   (`X = 11.67) อยู่ในระดับดีเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการจัดกิจกรรมพบว่าทั้งโดยรวม (t = 86.00) และรายด้าน (t = 46.97 , 60.65 , 41.18 และ 33.00) สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สรุปว่าการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กสูงขึ้น

Citation Key213