พัฒนาความสามารถในการอ่านสระไทยของนักเรียนชั้นอนุบาล 2/4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์โดยใช้เกมการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงทดลอง

Primary tabs

Titleพัฒนาความสามารถในการอ่านสระไทยของนักเรียนชั้นอนุบาล 2/4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์โดยใช้เกมการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงทดลอง
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2561
Authorsนางสาวภาวิณี วัฒนประสาน
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมความร่วมมือของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นกลุ่ม

     กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ เด็กนักเรียนหญิง อายุระหว่าง 3-4 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2/4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จำนวน 1 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงเนื่องจากไม่สามารถจดจำและออกเสียงสระจำนวน 5 ตัวได้ ได้แก่ สระเอาะ สระเอา สระอัว สระเอีย สระเออ

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา และแบบทดสอบความสามารถในการอ่านสระภาษาไทย

     วิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบค่าร้อยละความสามารถในการอ่านสระไทยของเด็กปฐมวัย ก่อนทดลองและหลังทดลอง โดยการหาค่าร้อยละ

     ผลการวิจัยพบว่า คะแนนและค่าร้อยละความสามารถในการอ่านสระไทยของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามีคะแนนและค่าร้อยละความสามารถในการอ่านสระไทยสูงกว่าก่อนทำการทดลอง โดยก่อนทดลองมีคะแนนความสามารถในการอ่านสระไทย 2 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 20 และหลังการมีคะแนนความสามารถในการอ่านสระไทย 8 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 80

Citation Key211