การพัฒนาทักษะการรับรู้ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการฝึกสมาธิก่อนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2561

Primary tabs

Titleการพัฒนาทักษะการรับรู้ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการฝึกสมาธิก่อนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2561
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2561
Authorsนางสาวปาจรีย์ นาคะประทีป
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาเปรียบเทียบทักษะการรับรู้ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการฝึกสมาธิก่อนกิจกรรมเสริมประสบการณ์และที่ได้รับกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบปกติ

     กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ เด็กปฐมวัย อายุ 4 – 5 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาล 3/4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561   ซึ่งได้มาจากการสุ่ม เพื่อกำหนดเป็นกลุ่มทดลอง จำนวน 20 คน และกลุ่มควบคุม จำนวน 20 คน โดยกลุ่มทดลองได้รับการฝึกสมาธิก่อนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ และกลุ่มควบคุมได้รับกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบปกติ ผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการทดลองด้วยตนเอง โดยทำการทดลอง สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 20 นาที รวมระยะเวลาในการทดลอง 5 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 25 ครั้ง

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย แบบทดสอบทักษะการรับรู้ของเด็กปฐมวัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น .81 แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยฝึกสมาธิก่อนเข้ากิจกรรม และแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบปกติ แบบแผนการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบRandomized Control Group Pretest - Posttest Design

     วิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้ t – test แบบ Dependent samples และ t - test แบบ Independent samples

     ผลการวิจัยพบว่า 1. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการฝึกสมาธิก่อนกิจกรรมเสริมประสบการณ์มีทักษะการรับรู้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบปกติมีทักษะการรับรู้สูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการฝึกสมาธิก่อนกิจกรรมเสริมประสบการณ์กับเด็กปฐมวัยที่ได้รับกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบปกติมีทักษะการรับรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Citation Key210