การพัฒนาความสามารถในการพูดเล่าเรื่องราวของ นักเรียนชั้นอนุบาล 1/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์โดยใช้กิจกรรมการเล่นเกมบันไดงู

Primary tabs

Titleการพัฒนาความสามารถในการพูดเล่าเรื่องราวของ นักเรียนชั้นอนุบาล 1/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์โดยใช้กิจกรรมการเล่นเกมบันไดงู
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2561
Authorsนางสาวดวงพร ผจงเสาวภาคย์
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการพูดเล่าเรื่องราวของ นักเรียนชั้นอนุบาล 1/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์โดยใช้กิจกรรมการเล่นเกมบันไดงู กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือเด็กนักเรียนที่มี อายุ 3-4 ปี ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 3 คนโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยพิจารณาจากการสังเกตกิจวัตรประจำวันของเด็ก เด็กไม่สามารถพูดเล่าเรื่องราวได้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเล่นเกมบันไดงูและแบบสังเกตความสามารถในการพูดเล่าเรื่องราวที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือ IOC เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ เนื้อหาการจัดกิจกรรมการเล่นเกมบันไดงูเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูด เล่าเรื่องราว ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยจำนวน 4 สัปดาห์ ใช้ระยะเวลาในการทดลองทั้งสิ้น 12 ครั้งการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

     ผลการวิจัยพบว่า การใช้กิจกรรมการเล่นเกมบันไดงูสามารถช่วยพัฒนาความสามารถในการพูดเล่าเรื่องราวของนักเรียนชั้นอนุบาล 1/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ได้อยู่ในระดับดีขึ้นทุกคนหลังได้รับกิจกรรมสูงกว่าก่อนได้รับกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Citation Key208