พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นอนุบาล1/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

Primary tabs

Titleพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นอนุบาล1/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2561
Authorsนางสาวจริญญา ต้นศรี
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ

     กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ นักเรียนจำนวน 1 คน  ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์  จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) เนื่องจากนักเรียนชั้นดังกล่าวขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการนับ การเปรียบเทียบ และการจัดลำดับ

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย 1. แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ 2. แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

การวิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการทดลองโดยหาค่าร้อยละ

     ผลการวิจัยพบว่า ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ มีคะแนนรวมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น โดยก่อนทดลองได้ 9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 30 และเมื่อได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติมีคะแนนสูงขึ้นเป็น 26 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.66 โดยพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในด้านการนับและการเปรียบเทียบมีคะแนนสูงเป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้านการจัดลำดับ  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ สามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยได้

Citation Key206