การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย โดยใช้การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2561

Primary tabs

Titleการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย โดยใช้การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2561
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2561
Authorsนางสาวโสฬส สุริยธรรม
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา

     กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ เด็กนักเรียนหญิงที่มีอายุ 3 – 4 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2     ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายหนึ่งห้องเรียนจากสามห้องเรียนและสุ่มนักเรียนจากห้องที่เลือกได้มาจำนวน 15 คนใช้เป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาใช้เวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ๆ ละ 3 วัน ๆละ 30 นาที รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 24 ครั้ง

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมโดยใช้ผู้สังเกต 2 คนได้ค่าความเชื่อมั่นของผู้สังเกต RAI เท่ากับ 0.9

     วิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ (One –way Repeated-Measure ANOVA) และ t - testแบบ Dependent Sample

     ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยก่อนการจัดกิจกรรมและระหว่างการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาในแต่ละช่วงสัปดาห์มีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมทางสังคมโดยเฉลี่ยรวมแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ P < .01 และเมื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วงสัปดาห์พบว่าคะแนนพฤติกรรมทางสังคมโดยเฉลี่ยรวมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ 1, 4, 8 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ P < .01 เมื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยแยกเป็นรายด้านได้แก่การช่วยเหลือการแบ่งปันการยอมรับผู้อื่นโดยค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมทางสังคมด้านการช่วยเหลือมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ 1, 4, 8 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ P < .01 ส่วนด้านการแบ่งปันและการยอมรับมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ 1, 4, และ 8 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ P < .01 ยกเว้นบางช่วงสัปดาห์มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย

Citation Key205

Recent Publications

More...