การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้ชุดกิจกรรมนิทานหนูทำได้ประกอบกิจกรรมการเล่น

Primary tabs

Titleการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้ชุดกิจกรรมนิทานหนูทำได้ประกอบกิจกรรมการเล่น
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2561
Authorsนางสาวเจนจิรา ดีแก่
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 โดยใช้ชุดกิจกรรมนิทานหนูทำได้ประกอบกิจกรรมการเล่นและเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กก่อนและหลังการจัดกิจกรรมนิทานหนูทำได้ประกอบกิจกรรมการเล่นของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/3

     กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 3 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากเด็กมีปัญหาในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กโดยไม่สามารถจับดินสอ การรูดซิป การหยิบจับช้อนส้อม และการระบายสี

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมนิทานหนูทำได้ประกอบกิจกรรมการเล่นและแบบสังเกตการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย

     วิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

Citation Key204