การแก้ปัญหาการเขียนหนังสือหัวกลับ โดยใช้ชุดฝึก ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/4โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการคึกษา 2561

Primary tabs

Titleการแก้ปัญหาการเขียนหนังสือหัวกลับ โดยใช้ชุดฝึก ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/4โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการคึกษา 2561
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2561
Authorsนางริสพร หงษ์ษา
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลการใช้ชุดการฝึกการเขียนหนังสือกลับหัวของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 / 4 เพื่อเปรียบเทียบการเขียน ก่อนและหลัง การใช้ชุดฝึกของนักเรียนชั้นอนุบาล  2 / 4

     กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาล  2 / 4  จำนวน  32  คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2 / 4 จำนวน 3 คน 

     เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ชุดฝึกการเขียนหนังสือกลับหัว มีทั้งหมด 3 ชุด

     วิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้ค่าสถิติ ร้อยละ

     ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิจัยครั้งนี้ทำให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในด้านการเขียนของเด็กแต่ละคนในชั้นอนุบาล  2 / 4  ซึ่งเด็กนักเรียนบางคนมีพฤติกรรมการเขียนหนังสือหัวกลับ การวิจัยในครั้งนี้ ทำให้ครูได้ค้นพบพัฒนาการ ของเด็กและ ได้จัดทำเครื่องมือชุดการฝึกการพัฒนากล้ามเนื้อมือสำหรับเด็ก  เพื่อแก้ไขปัญหา การเขียนหนังสือหัวกลับ ให้ได้อย่างถูกต้อง  และเพื่อเป็นประโยชน์แก่การนำไปจัดการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 คน  มีพัฒนาการ การเขียนหนังสือได้ถูกต้องขึ้น หลังจากที่ใช้ชุดฝึกเพื่อแก้ปัญหาในการเขียนหนังสือหัวกลับ

Citation Key203