การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยจัดกิจกรรมการเล่าเรื่องจากหนังสือภาพของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2561

Primary tabs

Titleการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยจัดกิจกรรมการเล่าเรื่องจากหนังสือภาพของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2561
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2561
Authorsนางพิศมัย สุโข
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาระดับความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยและเพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเล่าเรื่องจากหนังสือภาพ

     กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ นักเรียนหญิงที่มีอายุ 4-5 ปีชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ซึ่งได้จากวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยสุ่มนักเรียนมา 1 ห้อง จำนวน 39 คน

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย คือหนังสือภาพแผนการจัดกิจกรรมการเล่าเรื่องจากหนังสือภาพและแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์จากผลการวาดภาพ

     วิเคราะห์ข้อมูล  โดยค่าเฉลี่ยและทดสอบความแตกต่างด้วย t-test for Dependent Samples

     ผลการวิจัยพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเล่าเรื่องจากหนังสือภาพอยู่ในระดับต่ำแต่หลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการเล่าเรื่องจากหนังสือภาพอยู่ในระดับปานกลางและเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่าเรื่องจากหนังสือภาพมีความคิดสร้างสรรค์หลังได้รับกิจกรรมสูงกว่าก่อนได้รับกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Citation Key201