นโยบายการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559

Primary tabs

Titleนโยบายการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559
Publication Typeบทความ
Year of Publication2559
Authorsบุษบา ชูวิรัช
Journalปฐมนิเทศเชิงรุก 2016
Volume2
Issue2
Start Page4
Pagination4-8
Date Published05/2559
Keywordsทักษะการคิด, ทักษะการเรียนรู้, นโยบายการจัดการเรียนการสอน, ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้