คลังสารสนเทศดิจิทัล

Found 317 results
2559
บุษบา ชูวิรัช.  2559.  7 อุปนิสัยของผู้ชนะ. การประชุมประจำเดือนกันยายน 2559.
นางศรีสุดา พิมสาร.  2559.  การพัฒนากลวิธีในการส่งเสริมการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม .
นายลิขิต รามัญพงษ์.  2559.  การพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจผ่านผังกราฟิก รายวิชาวรรณกรรมพินิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวรัตนาวรรณ พรหมแสง.  2559.  การพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจในวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้ผังความคิด (Mind Mapping).
นายเมธี จันทร์ทอง.  2559.  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS.
นางฐานมญ มะณี.  2559.  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยการจักการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ เทคนิคการระดมสมอง เรื่อง พลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางริสพร หงษ์ษา.  2559.  การพัฒนาความมีวินัยในตนเองด้วยกิจกรรมการจัดเก็บของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัยห้อง 1/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นายพงษ์ชัย พลถาวร.  2559.  การพัฒนาความรับผิดชอบ โดยใช้ชุดการสอนฝึกปฏิบัติในรายชั่วโมงของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวเพียงเพ็ญ สันหพงศ์.  2559.  การพัฒนาความสามารถในการแต่งคำประพันธ์โดยใช้แบบฝึกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.
นางสาวภาวิณี วัฒนประสาน.  2559.  การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมือของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้กิจกรรมการปั้น .
นางสาวจริญญา ต้นศรี.  2559.  การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้กิจกรรมกลางแจ้ง.
นายภูมรินทร์ พรวสันต์.  2559.  การพัฒนาชุดการเรียนรายวิชาภาษาฝรั่งเศส เรื่องการอ่านออกเสียงประสมคำและประโยค ภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนที่เลือกเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางณัฐฐิญา เภากัน.  2559.  การพัฒนาทักษะการคำนวณเรื่องไฟฟ้า โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 .
นางสาวอรอนงค์ บูรณ์เจริญ.  2559.  การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณเรื่องการแตกตัวของกรด – เบส โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 .
นางสาวสุชาดา เอื้อเฟื้อ.  2559.  การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีอูคูเลเล่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โดยใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบจินตดนตรี.
นายจตุรพล สำเร็จกิจเจริญ.  2559.  การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีอูคูเลเล่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน.
นายธีรยุทธ ทับพร.  2559.  การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีอูคูเลเล่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โดยใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน.
นายสมพล ชื่นสุวรรณ.  2559.  การพัฒนาทักษะการวาดภาพระบายสี โดยใช้บทเรียนสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.
นางสาวระวิวัลย์ จรัสศรี.  2559.  การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ.
นางสาวระฟ้า แก้วโคมทอง.  2559.  การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ.
นางสาวรพีพร อุทโท.  2559.   การพัฒนาทักษะสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็กปฐมวัย โดยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2559.
นางสาววรางคณา ถาวราภา, นางสาวพัชณี ใจเอื้อ.  2559.  การพัฒนาทักษะในด้านการอ่านโน้ตสากเพื่อส่งผลต่อการปฏิบัติเครื่องดนตรีคีย์บอร์ดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.
นางมณฑา วัฒนพรจิรา.  2559.  การพัฒนานักเรียนให้กล้าแสดงออกโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2559.
นางอรนุช ศรีโกเศรษฐ.  2559.  การพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้ โดยแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ตัวเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2559.
นางสาวจริยา เจริญวงศ์, นางสุทธิพร สมชื่อ, นางสาวบุญเรือน เฟื่องฟุ้ง.  2559.  การพัฒนาผลการเรียนรู้การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาระคน โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4.

Pages