คลังสารสนเทศดิจิทัล

Found 317 results
2560
นางสุวัฒนา กลั่นไพฑูรย์.  2560.  การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาพันธุศาสตร์ของเมนเดล วิชาชีววิทยา 5 ด้วยตารางพันเนตต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนคณิต – วิทย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวกาญจนา ปันแสน.  2560.  การแก้ปัญหา เรื่อง การคูณเศษส่วนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะในการสอนซ่อมเสริม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางจงกล แก้วประเสริฐ.  2560.  การแก้ปัญหาการอ่านสะกดคำไม่คล่องของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะการสะกดคำ.
นางสาวอทิติยา ธรรมสนธิเจริญ, นางอรชา เพชรจันทร์.  2560.  การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน โดยใช้สื่อรูปธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวศรัญญา ศรีอินทร์สุทธิ์.  2560.  การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาวและการใช้ เครื่องมือวัดความยาว โดยใช้สื่อการสอน ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวจุลจิรา คงแหลม.  2560.  การใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องเหตุการณ์ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-4.
บุษบา ชูวิรัช.  2560.  นโยบายการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560. การประชุมครูก่อนเปิดปีการศึกษา 2560.
นางอรนุช ศรีโกเศรษฐ.  2560.  ประสิทธิผลการสอนเรื่องดินในท้องถิ่นของเรา ด้วยเทคนิคการสอนแบบแก้ปัญหาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2560.
สุภาพร ศรีเพ็ญ.  2560.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางรุ่งทิวา นวลวิจิตร.  2560.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวภาวิณี มาลาศิริ.  2560.  ผลของแบบฝึกทักษะที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวโสฬส สุริยธรรม.  2560.  พัฒนาการรู้ค่าจำนวน 1 – 5 ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานคณิตศาสตร์.
นางพรพนา คล้ายสุวรรณ.  2560.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางด้านตัวเลขและจำนวนของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 / 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา.
นางพิศมัย สุโข.  2560.  พัฒนาความสามารถด้านการจำแนกประเภทของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเล่น.
นางมณฑา วัฒนพรจิรา.  2560.  พัฒนาความสามารถด้านทักษะการสังเกตของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกประสาทสัมผัสทั้งห้า.
นางสาวฐาปะนีย์ ไชยเสนา.  2560.  พัฒนาความสามารถในการอ่านพยัญชนะภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นอนุบาล 2/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้เกมการศึกษา.
นางสาวจริญญา ต้นศรี.  2560.  พัฒนาความสามารถในการเขียนลากเส้นของนักเรียนชั้นอนุบาล 1/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้กิจกรรมการพิมพ์ภาพ.
นางสุวรรณา อยู่นุช.  2560.  พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 / 1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยการจัดกิจกรรมแก้ปัญหาจากการสร้างสถานการณ์.
นางอัญชลี ศรลัมพ์.  2560.  พัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การวาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพ.
นางสาวมาลีวัลย์ ณะแก้ว.  2560.  พัฒนาพฤติกรรมด้านการแบ่งปันและความร่วมมือของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 / 1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยการจัดกิจกรรมการปั้น.
นางสาวพัชราภรณ์ ศักดิ์ดา.  2560.  รายงานการพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องน้ำและอากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดกิจกรรมแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น .
นางสาวเปรมจิต บุญเกิด.  2560.  วิจัยเรื่องการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุหรือเศษวัสดุเหลือใช้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี .
นางหทัยรัตน์ ปรีชาเดช.  2560.  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ เรื่อง การเมืองการปกครองของไทย โดยวิธีการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวรพีพร อุทโท.  2560.  ส่งเสริมการมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้น อนุบาล 1/4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ จากการเล่านิทาน.
นางสาวจิราภรณ์ รัดรอดกิจ.  2560.  แก้ไขปัญหาการออกเสียงพินอินโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงพินอิน.

Pages