คลังสารสนเทศดิจิทัล

Found 229 results
2559
นางสาวสนธิภา แก้วสนิท.  2559.  ความคิดเห็นที่มีต่อวิชาพลศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
บุษบา ชูวิรัช.  2559.  นโยบายการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559. ปฐมนิเทศเชิงรุก 2016. 2(2):4-8.
บุษบา ชูวิรัช.  2559.  บ่มเพาะเด็กเซนต์ฟรังฯ ด้วย Living Values. ปฐมนิเทศเชิงรุก 2016. 2(2):17-23.
นางรุ่งทิวา นวลวิจิตร, นางสาวดาลัทธิ์ การสมสิษฐ์.  2559.  ผลการฝึกยืดเหยียดที่มีต่อความอ่อนตัวของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ .
นางสาวสุรัตน์ชนา คล้ายหนู.  2559.  ผลการสอนโดยวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแผนที่ความคิดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559.
นางสาวอรณัญช์ อารีย์.  2559.  ผลของการใช้แบบฝึกทักษะการตั้งสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แสงและการมองเห็น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.
นางสาวภาวิณี มาลาศิริ.  2559.  ผลของแบบฝึกทักษะที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางนงเยาว์ หึงขุนทด, นางภมาส ไทยพาณิช, นางจันทิมา มีบ่อทรัพย์.  2559.  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาษาท่านาฏศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซ็นฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ.
นางสุวรรณา อยู่นุช.  2559.  พัฒนาความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยการสอนอ่านคำผ่านกิจกรรมสนทนาตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ.
นางพรพนา คล้ายสุวรรณ์.  2559.  พัฒนาความสามารถด้านการอ่านพยัญชนะไทยของนักเรียนชั้นอนุบาล 1/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยการจัดสภาพแวดล้อมตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ.
นาวสาวธัญญลักษณ์ ถิ่นหนองแวง.  2559.  พัฒนาความสามารถในการวาดภาพ Program Paint ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์โดยใช้แบบฝึกวาดภาพ.
นางสาวฐาปะนีย์ ไชยเสนา.  2559.  พัฒนาความสามารถในการอ่านพยัญชนะภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นอนุบาล2/3 โรงเรียนเซนต์ ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้ใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน.
นางสาวมาลีวัลย์ ณะแก้ว.  2559.  พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ด้านการรู้ค่าจำนวน 1-20 ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมจำนวนหรรษา.
ทัศนีย์ ทรัพย์วิไล.  2559.  รายงานประจำปี 2558. Annual 2015. :96.
อรอนงค์ บูรณ์เจริญ.  2559.  รายงานประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2558.
นายชัยพร เมืองพิล, นางหทัยรัตน์ ปรีชาเดช.  2559.  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ เรื่อง การเมืองการปกครองของไทย โดยวิธีการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวต์.
บุษบา ชูวิรัช.  2559.  เซนต์ฟรังฯ : อาณาจักรแห่งการเรียนรู้. เซนต์ฟรังฯ สาร (พฤษภาคม - กรกฎาคม 2559). 15(88):2-4.
บุษบา ชูวิรัช.  2559.  เตรียมพร้อมเรียนรู้...เข้าใจและรับมือเด็ก Gen Z และ Gen Alpha. ปฐมนิเทศเชิงรุก 2016. 2(2):9-16.
นางสาวจิราภรณ์ รัดรอดกิจ.  2559.   แก้ไขปัญหาการออกเสียงพินอินโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงพินอิน.
ทัศนีย์ ทรัพย์วิไล.  2559.  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2559-2561.

Pages