คลังสารสนเทศดิจิทัล

Found 317 results
2560
นางสาวเพียงเพ็ญ สันหพงศ์.  2560.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาไทย ด้านวรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2560 โดยการใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์แบบหมวก 6 ใบ .
นายเดชา ดรินทพงศ์, นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์, นางสาวทิพวรรณ กองกิจ.  2560.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเกมจับคู่ด้วยภาษา Actions Script3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์.
นางฐานมญ มะณี.  2560.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2-3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาววนิดา บรรดิษฐ์.  2560.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านออกเสียงคำที่ลงท้ายด้วย k, s, ch, sh ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำที่ลงท้ายด้วย k, s, ch, sh .
นางคริษฐา ไชยสุริยานุฑิต.  2560.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 เรื่อง “การหาควอร์ไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซ็นไทล์ สำหรับข้อมูลที่เป็นตาราง ซึ่งเป็นอันตรภาคชั้นเป็นช่วง” โดยใช้แบบฝึกทักษะ .
นางศรีสุดา พิมสาร.  2560.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา สังคมศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง “คริสตศาสนา” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน.
พรสุดา สุขสำราญ.  2560.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1.
นางยุพดี กาญจนะโภคิน.  2560.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการประกอบอาหาร โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ.
นายหัสเดิม กลีบกมล.  2560.  การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน โดยใช้กิจกรรมการออกกำลังกาย.
สนธิภา แก้วสนิท.  2560.  การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ด้านความแข็งแรง (แรงบีบมือ) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ให้ผ่านเกณฑ์ของโรงเรียน.
นางสาวศิริรัตน์ ช้างศิริกุลชัย.  2560.  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาไทย เพี่อพัฒนาทักษะการอ่านจับ ใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3.
นางสาวปาจรีย์ นาคะประทีป.  2560.  การศึกษาการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้เกมการศึกษา.
นางสาวสุทธิรัตน์ จูจรูญ.  2560.  การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร.
นางสาวปวีณา เฉลยรัตน์.  2560.  การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเองที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.
นายเมธี จันทร์ทอง.  2560.  การศึกษาผลการเรียนรู้ และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซักค้าน เรื่อง กฎหมายอาญา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
ประภาพรรณ สีนวลลัง.  2560.  การศึกษาผลการเรียนรู้ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม.
นางสุภมาส ไทยพานิช, นางสาวสุรีรักษ์ สมศรี.  2560.  การศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์เรื่อง นาฏลีลา - นาฏยศัพท์ ด้วยสื่อเทคโนโลยีเพื่อฝึกทักษะการคิดประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวเขมกร บุญทวีสกุล.  2560.  การศึกษาผลของชุดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฏีการเลือกอาชีพเพื่อการพัฒนาการเข้าใจตนเองและการเลือกอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร.
นางสาววิไลพร คูรัตนสุวรรณ.  2560.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พระนางมารีย์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม.
นางสาวนฤมล ยิ่งถาวรสุข.  2560.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ.
นางสาวอรณัญช์ อารีย์.  2560.  การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน.
นางนพัสร เพลิดโฉม.  2560.  การศึกษาเจตคติของนักเรียนในการเรียน รายวิชาการเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คำนวณและภาษา.
นางดาวใจ เพ็งเอม, นางสาวธนัญญา บัวสง่า.  2560.  การศึกษาเจตคติที่มีต่อวิชาการงานอาชีพฯ เรื่องการประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากเศษวัสดุ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร.
บุษบา ชูวิรัช.  2560.  การอ่านสร้างฐานปัญญา. เซนต์ฟรังฯ สาร (พฤศจิกายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560). 45(90):2-3.
นางชูศรี ทองนอก.  2560.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภูมิสาสตร์ เรื่อง ที่ตั้งประเทศไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะทางการเรียน.

Pages