คลังสารสนเทศดิจิทัล

Found 229 results
2559
นางทัศนีย์ แช่มชมดาว.  2559.  การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย โดยใช้การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2559.
นางสาวโสฬส สุริยธรรม.  2559.  การพัฒนาวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยโดยกิจกรรมการจัดเก็บของเล่น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2559.
นายหัสเดิม กลีบกมล.  2559.  การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน โดยใช้กิจกรรมการออกกำลังกาย.
นางจันทร์คำ ยาสาไชย.  2559.  การพัฒนาแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาววิไลพร คูรัตนสุวรรณ.  2559.  การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาคริสต์ศาสนาของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวมุทิตา สุนทรวิภาต.  2559.  การวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่เข้าใจบทเรียน Error Recognition ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอ.
นางสาวอรภรณ์ รัตนมณี.  2559.  การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารสี่ภาค ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ของโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร.
นางชูศรี ทองนอก.  2559.  การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้ที่มีต่อวิชาเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ชีวิตเป็นสุขด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานครการศึกษา.
นางสาวเขมกร บุญทวีสกุล.  2559.  การศึกษาความสามารถการใช้ทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2559.
นางกมลรัตน์ อุณหโชค.  2559.  การศึกษาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC .
นางดาวใจ เพ็งเอม, นางสาวอนัญญา บัวสง่า.  2559.  การศึกษาทัศนคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนวิชาการงานประดิษฐ์ ของโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร.
นางสาวสุทธิรัตน์ จูจรูญ.  2559.  การศึกษาทัศนคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนวิชาการประดิษฐ์ถุงผ้า ของโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร.
นางยินดี วงศ์พัฒนกุล.  2559.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะชีวิตการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ในการปฏิเสธไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด โดยชุดฝึกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ .
นางปณิดา ถกลสุขสรรค์.  2559.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.
นางสาวพัชราภรณ์ ศักดิ์ดา.  2559.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ระบบการย่อยอาหาร วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบจิ๊กซอว์.
นางสาวปวีณา เฉลยรัตน์.  2559.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สมบัติของวัสดุในชีวิตประจำวัน และการทำงานเป็นทีมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา.
นายโชติธัช โกสินทรานนท์.  2559.  การศึกษาเจตคติที่มีต่อการเรียนกิจกรรมชมรม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-5 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2559.
นางสุวัฒนา กลั่นไพฑูรย์.  2559.  การสอนซ่อมเสริมวิชาชีววิทยา เรื่อง การคำนวณเรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนคณิต – วิทย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ.
นางพิศมัย สุโข.  2559.  การส่งเสริมทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัยที่อ่านหนังสือไม่ออกโดยการใช้หนังสือนิทานเป็นสื่อ ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ปีการศึกษา 2559.
นางอัญชลี ศรลัมพ์.  2559.  การส่งเสริมทักษะทางด้านการพูดของเด็กปฐมวัย โดยใช้หนังสือนิทาน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางจตุรพร ศรีนาง.  2559.  การเปรียบเทียบผลการทดสอบการเรียนวิชาภาษาไทยก่อนและหลังการจัดกาเรียนรู้รูปแบบ BE ALL TO ALL ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 .
นางมณฑนา ตรีสรานุวัฒนา.  2559.  การเปรียบเทียบผลทดสอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ23101ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3.
นางสุมนะ โมรากุล.  2559.  การเปรียบเทียบผลทดสอบการเรียนวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้รูปแบบ BE ALL TO ALLของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.
นางสาวอรชา เพชรจันทร์.  2559.  การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกลบพหุนาม โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ .
นางสาวสุภัค ธนมิตร์, นางสุวิมล สาธุวงศ์.  2559.  การใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.

Pages