คลังสารสนเทศดิจิทัล

Found 229 results
2559
นางสาวอรอนงค์ บูรณ์เจริญ.  2559.  การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณเรื่องการแตกตัวของกรด – เบส โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 .
นางสาวสุชาดา เอื้อเฟื้อ.  2559.  การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีอูคูเลเล่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โดยใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบจินตดนตรี.
นายจตุรพล สำเร็จกิจเจริญ.  2559.  การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีอูคูเลเล่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน.
นายธีรยุทธ ทับพร.  2559.  การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีอูคูเลเล่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โดยใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน.
นายสมพล ชื่นสุวรรณ.  2559.  การพัฒนาทักษะการวาดภาพระบายสี โดยใช้บทเรียนสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.
นางสาวระวิวัลย์ จรัสศรี.  2559.  การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ.
นางสาวระฟ้า แก้วโคมทอง.  2559.  การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ.
นางสาวรพีพร อุทโท.  2559.   การพัฒนาทักษะสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็กปฐมวัย โดยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2559.
นางสาววรางคณา ถาวราภา, นางสาวพัชณี ใจเอื้อ.  2559.  การพัฒนาทักษะในด้านการอ่านโน้ตสากเพื่อส่งผลต่อการปฏิบัติเครื่องดนตรีคีย์บอร์ดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.
นางมณฑา วัฒนพรจิรา.  2559.  การพัฒนานักเรียนให้กล้าแสดงออกโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2559.
นางอรนุช ศรีโกเศรษฐ.  2559.  การพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้ โดยแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ตัวเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2559.
นางสาวจริยา เจริญวงศ์, นางสุทธิพร สมชื่อ, นางสาวบุญเรือน เฟื่องฟุ้ง.  2559.  การพัฒนาผลการเรียนรู้การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาระคน โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4.
นายกุลพงษ์ อจลพงศ์.  2559.  การพัฒนาผลการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม.
นางคริษฐา ไชยสุริยานุฑิต.  2559.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การหา ควอร์ไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซ็นไทล์ สำหรับข้อมูลที่เป็นตาราง ซึ่งเป็นอันตรภาคชั้นเป็นช่วง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2559 โดยใช้แบบฝึกทักษะ.
นายเดชา ดรินทพงศ์, นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์, นางสาวทิพวรรณ กองกิจ.  2559.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเกมจับคู่ด้วยภาษา Actions Script3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 โดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์.
นางชลอลักษณ์ ใหญ่น้อย.  2559.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2559.
นางสาววนิดา บรรดิษฐ์.  2559.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านออกเสียงคำที่ลงท้ายด้วย k, s, ch, sh ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำที่ลงท้ายด้วย k, s, ch, sh .
นางนพัสร เพลิดโฉม.  2559.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2559 โดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง.
นางสาวพัชรีย์ ตักสินลา.  2559.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะในการสอนซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางรุ่งรัตน์ รัตนเศรษฐ.  2559.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง “การใช้โปรแกรมWord” โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 .
นางสาวจุลจิรา คงแหลม.  2559.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียน.
นางสาวศิริรัตน์ ช้างศิริกุลชัย.  2559.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แผนผังความคิด .
นางสนธยา ผังรักษ์.  2559.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 5 E ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3.
นางสาววิจิตร์ สิริพูนหัตถกิจ.  2559.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6/4โดยใช้การสอนแบบ พี คิว โฟร์ อาร์.
นางยุพดี กาญจนะโภคิน, นางนุชจรินทร์ พลจันทร.  2559.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การประกอบอาหาร โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ.

Pages