คลังสารสนเทศดิจิทัล

Found 317 results
2560
นางสาวหทัยรัตน์ กลีบกมล.  2560.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ทางศิลปะ เรื่อง ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนฟรังต์ซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
ทัศนีย์ ทรัพย์วิไล.  2560.  การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2559. การประชุมคณะกรรมการโรงเรียน.
บุษบา ชูวิรัช.  2560.  การประชุมผู้ปกครอง. การประชุมผู้ปกครอง 20 พฤษภาคม 2560.
นางกัลยรักข์ ทองคำ.  2560.  การพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ.
นางสำราญ โตตาบ.  2560.  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยจัดกิจกรรมการเล่าเรื่องจากหนังสือภาพของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2560.
นายพงษ์ชัย พลถาวร.  2560.  การพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนเรื่องการส่งงาน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เทคนิคการเสริมแรง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ .
นางสาวธัญลักษณ์ ถิ่นหนองแวง.  2560.  การพัฒนาความสนใจการอ่านหนังสือนิทานโดยใช้กิจกรรมการปั้นของนักเรียนปฐมวัยปีที่ 1/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางริสพร หงษ์ษา.  2560.  การพัฒนาความสามารถด้านการรู้ค่าจำนวน 1-5 ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 / 2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้กิจกรรมคณิตศาสตร์น่ารู้กับหนูวัยคิดส์ .
นางสาวภาวิณี วัฒนประสาน.  2560.  การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียน ชั้นอนุบาล 2/4โดยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ .
นายภูมรินทร์ พรวสันต์.  2560.  การพัฒนาชุดการเรียนรายวิชาภาษาฝรั่งเศส เรื่องการอ่านออกเสียงประสมคำและประโยค ภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนที่เลือกเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางณัฐฐิญา เภากัน.  2560.  การพัฒนาทักษะการคำนวณเรื่องความหนาแน่น โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 .
นางสาวเมละวี แลบุญมา.  2560.  การพัฒนาทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาจีนโดยการใช้แบบฝึกทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาจีน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวสุชาดา เอื้อเฟื้อ.  2560.  การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีขิมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน.
นายจตุรพล สำเร็จกิจเจริญ, นายธีรยุทธ ทับพร.  2560.  การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีอูคูเลเล่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สื่อโซเชียลมีเดีย Facebook.
นางจันทร์คำ ยาสาไชย.  2560.  การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาทสมมติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นายสมพล ชื่นสุวรรณ.  2560.  การพัฒนาทักษะการวาดภาพระบายสี โดยใช้บทเรียนสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.
นางสาวอรอนงค์ บูรณ์เจริญ.  2560.  การพัฒนาทักษะการอ่านชื่อสารประกอบคาร์บอน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 .
นางสาวรัตนาวรรณ พรหมแสง.  2560.  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้นิทานอีสป.
นางสาวระวิวัลย์ จรัสศรี.  2560.  การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ.
นางยินดี วงศ์พัฒนกุล.  2560.  การพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวการทรงตัวในการเต้นรำโดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นายภคิน ดินไธสง.  2560.  การพัฒนาทักษะการเดาะลูกเทเบิลเทนนิสหน้ามือโดยการใช้กล่องล็อคข้อมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวสาธิยา พึ่งศรี.  2560.  การพัฒนาทักษะการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี.
นางสาวชนกนันท์ ช่างเจริญ, นางสาววรางคณา ถาวราภา.  2560.  การพัฒนาทักษะด้านการอ่านโน้ตดนตรีสากลโดยการใช้แผ่นภาพ ของนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1.
นางสาวจริยา เจริญวงศ์, นางสุทธิพร สมชื่อ.  2560.  การพัฒนาผลการเรียนรู้การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาระคน โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1.

Pages