คลังสารสนเทศดิจิทัล

Found 317 results
2561
นายหัสเดิม กลีบกมล.  2561.  การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนที่ไม่ส่งงานโดยการเสริมแรงของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นายภคิน ดินไธสง.  2561.  การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1.
นางดาวใจ เพ็งเอม, นางสาวธนัญญา บัวสง่า.  2561.  การศึกษาเจตคติที่มีต่อวิชาการงานอาชีพฯ เรื่องการประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากวัสดุหรือเศษวัสดุเหลือใช้ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร.
นางฐานมญ มะณี.  2561.  การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องอาหารและการดำรงชีวิต.
นางสำราญ โตตาบ.  2561.  การส่งเสริมทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัยที่อ่านหนังสือไม่ออกโดยการใช้หนังสือนิทานเป็นสื่อ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2561.
นางสาวจุลจิรา คงแหลม.  2561.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2-3 เรื่อง แหล่งอารยธรรมโบราณ ด้วยวิธีการสอบย่อยทุกสัปดาห์กับวิธีทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียน.
นางริสพร หงษ์ษา.  2561.  การแก้ปัญหาการเขียนหนังสือหัวกลับ โดยใช้ชุดฝึก ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/4โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการคึกษา 2561.
นางสาวอทิติยา ธรรมสนธิเจริญ, นางอรชา เพชรจันทร์.  2561.  การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวของปริซึม และทรงกระบอก โดยใช้สื่อประสม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวศรัญญา ศรีอินทร์สุทธิ์.  2561.  การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบ โดยใช้บาร์โมเดล (Bar Model) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 .
นางสาวสนธิภา แก้วสนิท.  2561.  ความคิดเห็นที่มีต่อวิชาพลศึกษา ของนักเรียนชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ .
นางสาวสาธิยา พึ่งศรี, นายชาญวิทย์ เลิศทรัพย์สุรีย์.  2561.  ผลการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการทำงาน เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับในภาชนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร.
นางสาวเปรมจิต บุญเกิด.  2561.  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุหรือเศษวัสดุเหลือใช้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.
นางรุ่งทิวา นวลวิจิตร, นางสาวสุภาพร ศรีเพ็ญ, นางสาวนัถฐากร ศรีหะรัญ.  2561.  ผลการฝึกยืดเหยียดที่มีต่อความอ่อนตัวของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ .
นางอรนุช ศรีโกเศรษฐ.  2561.  ผลการสอนเรื่องท้องฟ้าบ้านเราด้วยเทคนิคการสอนแบบแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2561.
นางสาวอรณัญช์ อารีย์.  2561.  ผลของการใช้แบบฝึกทักษะการตั้งสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แสงและการมองเห็น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.
นางอัญชลี ศรลัมพ์.  2561.  พัฒนาการรู้ค่าจำนวน 1 – 10 ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่นมือ.
นางมณฑา วัฒนพรจิรา.  2561.  พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการด้วยกิจกรรมศิลปะของเด็กอนุบาล 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2561.
นางสาวธัญลักษณ์ ถิ่นหนองแวง.  2561.  พัฒนาความสามารถในการวาดภาพ Program Paint ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์โดยใช้แบบฝึกวาดภาพ.
นางสาวฐาปะนีย์ ไชยเสนา.  2561.  พัฒนาความสามารถในการอ่านสระไทยของนักเรียนชั้นอนุบาล 2/4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์โดยใช้เกมการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงทดลอง .
นางสาวภาวิณี วัฒนประสาน.  2561.  พัฒนาความสามารถในการอ่านสระไทยของนักเรียนชั้นอนุบาล 2/4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์โดยใช้เกมการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงทดลอง .
นางสาวจริญญา ต้นศรี.  2561.  พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นอนุบาล1/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสุวรรณา อยู่นุช.  2561.  พัฒนาพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยต่อส่วนรวมของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์โดยใช้มุมประสบการณ์ในห้องเรียน.
นางพรพนา คล้ายสุวรรณ์.  2561.  พัฒนาพฤติกรรมความร่วมมือของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นกลุ่ม.
นางสาวมาลีวัลย์ ณะแก้ว.  2561.  พัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านการแบ่งปันและความร่วมมือของนักเรียนชั้นอนุบาล 2/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยการจัดกิจกรรมศิลปะการพับกระดาษ .
นางสาวพัชราภรณ์ ศักดิ์ดา.  2561.  รายงานการพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 .

Pages