คลังสารสนเทศดิจิทัล

Found 229 results
2560
นางพิศมัย สุโข.  2560.  พัฒนาความสามารถด้านการจำแนกประเภทของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเล่น.
นางมณฑา วัฒนพรจิรา.  2560.  พัฒนาความสามารถด้านทักษะการสังเกตของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกประสาทสัมผัสทั้งห้า.
นางสาวฐาปะนีย์ ไชยเสนา.  2560.  พัฒนาความสามารถในการอ่านพยัญชนะภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นอนุบาล 2/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้เกมการศึกษา.
นางสาวจริญญา ต้นศรี.  2560.  พัฒนาความสามารถในการเขียนลากเส้นของนักเรียนชั้นอนุบาล 1/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้กิจกรรมการพิมพ์ภาพ.
นางสุวรรณา อยู่นุช.  2560.  พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 / 1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยการจัดกิจกรรมแก้ปัญหาจากการสร้างสถานการณ์.
นางอัญชลี ศรลัมพ์.  2560.  พัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การวาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพ.
นางสาวมาลีวัลย์ ณะแก้ว.  2560.  พัฒนาพฤติกรรมด้านการแบ่งปันและความร่วมมือของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 / 1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยการจัดกิจกรรมการปั้น.
นางสาวพัชราภรณ์ ศักดิ์ดา.  2560.  รายงานการพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องน้ำและอากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดกิจกรรมแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น .
นางสาวเปรมจิต บุญเกิด.  2560.  วิจัยเรื่องการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุหรือเศษวัสดุเหลือใช้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี .
นางหทัยรัตน์ ปรีชาเดช.  2560.  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ เรื่อง การเมืองการปกครองของไทย โดยวิธีการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวรพีพร อุทโท.  2560.  ส่งเสริมการมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้น อนุบาล 1/4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ จากการเล่านิทาน.
นางสาวจิราภรณ์ รัดรอดกิจ.  2560.  แก้ไขปัญหาการออกเสียงพินอินโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงพินอิน.
2559
บุษบา ชูวิรัช.  2559.  7 อุปนิสัยของผู้ชนะ. การประชุมประจำเดือนกันยายน 2559.
นางศรีสุดา พิมสาร.  2559.  การพัฒนากลวิธีในการส่งเสริมการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม .
นายลิขิต รามัญพงษ์.  2559.  การพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจผ่านผังกราฟิก รายวิชาวรรณกรรมพินิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวรัตนาวรรณ พรหมแสง.  2559.  การพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจในวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้ผังความคิด (Mind Mapping).
นายเมธี จันทร์ทอง.  2559.  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS.
นางฐานมญ มะณี.  2559.  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยการจักการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ เทคนิคการระดมสมอง เรื่อง พลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางริสพร หงษ์ษา.  2559.  การพัฒนาความมีวินัยในตนเองด้วยกิจกรรมการจัดเก็บของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัยห้อง 1/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นายพงษ์ชัย พลถาวร.  2559.  การพัฒนาความรับผิดชอบ โดยใช้ชุดการสอนฝึกปฏิบัติในรายชั่วโมงของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวเพียงเพ็ญ สันหพงศ์.  2559.  การพัฒนาความสามารถในการแต่งคำประพันธ์โดยใช้แบบฝึกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.
นางสาวภาวิณี วัฒนประสาน.  2559.  การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมือของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้กิจกรรมการปั้น .
นางสาวจริญญา ต้นศรี.  2559.  การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้กิจกรรมกลางแจ้ง.
นายภูมรินทร์ พรวสันต์.  2559.  การพัฒนาชุดการเรียนรายวิชาภาษาฝรั่งเศส เรื่องการอ่านออกเสียงประสมคำและประโยค ภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนที่เลือกเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางณัฐฐิญา เภากัน.  2559.  การพัฒนาทักษะการคำนวณเรื่องไฟฟ้า โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 .

Pages