คลังสารสนเทศดิจิทัล

Found 317 results
2561
นายสมพล ชื่นสุวรรณ.  2561.  การพัฒนาทักษะการวาดภาพระบายสี โดยใช้บทเรียนสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.
นางสาวภาวิณี มาลาศิริ.  2561.  การพัฒนาทักษะการหาผลคูณของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.
นางสาวรัตนาวรรณ พรหมแสง.  2561.  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้นิทานอีสป.
นางสาวระวิวัลย์ จรัสศรี, นางสาวระฟ้า แก้วโคมทอง, นางจันทร์คำ ยาสาไชย.  2561.  การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ.
นางสาวอรอนงค์ บูรณ์เจริญ.  2561.  การพัฒนาทักษะการเขียนสมการของปฏิกิริยาของสารประกอบคาร์บอน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 .
นางสาวมัญฑิตา แสนท้าว, นางสาวสุรีรักษ์ สมศรี, นางสุภมาส ไทยพานิช.  2561.  การพัฒนาทัศนคติของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ที่มีต่อวิชานาฏศิลป์ไทย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวจริยา เจริญวงศ์, นางสุทธิพร สมชื่อ, นางปณิดา ถกลสุขสรรค์.  2561.  การพัฒนาผลการเรียนรู้การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาระคน โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3.
นายเมธี จันทร์ทอง.  2561.  การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่อง กฎหมายน่ารู้คู่ประชาชน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบกรณีศึกษา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวหทัยรัตน์ กลีบกมล.  2561.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทัศนธาตุและการวาดภาพ ระบายสีด้วย การใช้น้ำหนักแสงเงาตามวงจรสีของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ .
นางสาววนิดา บรรดิษฐ์.  2561.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านออกเสียง -ed ท้ายคำกริยาช่องที่ 2-3 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง -ed.
นางคริษฐา ไชยสุริยานุฑิต.  2561.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6/4 เรื่อง “การแก้ปัญหาโจทย์อนุกรมเลขคณิตและเรขาคณิต” โดยใช้ แบบฝึกทักษะ.
นางนพัสร เพลิดโฉม.  2561.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2561 โดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง.
นางสาวโสฬส สุริยธรรม.  2561.  การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย โดยใช้การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2561.
นางสาวเขมกร บุญทวีสกุล.  2561.  การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร.
นางสาวมุทิตา สุนทรวิภาต.  2561.  การวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่เข้าใจบทเรียน Error Recognition ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 .
นางสาวอรภรณ์ รัตนมณี.  2561.  การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อวิชาการงานอาชีพ เรื่องของใช้ในบ้านจากเชือกไนล่อน ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร .
นางยุพดี กาญจนะโภคิน, นางสาวลักขณา ดีเจริญ, นางนุชจรินทร์ พลจันทร.  2561.  การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารและโภชนาการ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร.
นางสาวปวีณา เฉลยรัตน์.  2561.  การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเองที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ดินในท้องถิ่นของเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.
ประภาพรรณ สีนวลลัง.  2561.  การศึกษาผลการเรียนรู้ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม.
นางสุวัฒนา กลั่นไพฑูรย์.  2561.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา (เพิ่มเติม) ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียน การสอนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนคณิต – วิทย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวน.
นางสาวนฤมล ยิ่งถาวรสุข, นางหทัยรัตน์ ปรีชาเดช, นางสุวิมล สาธุวงศ์.  2561.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องหน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ .
นายกุลพงษ์ อจลพงศ์.  2561.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาสังคมศึกษาศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องเศรษฐศาสตร์.
นางยินดี วงศ์พัฒนกุล.  2561.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะชีวิตการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการป้องกันไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดโดยใชชุดฝึก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ .
พรสุดา สุขสำราญ.  2561.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยการเรียนรู้แบบใช้ประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ Socioscientific Issue (SSI) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวชกนันท์ ช่างเจริญ, นางสาววรางคณา ถาวราภา, นางสาวสุชาดา เอื้อเฟื้อ.  2561.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิคการสอนดนตรีแบบมอนเตสซอรี (Montessori) เรื่อง เพลงแมงมุมลายตัวนั้น ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.

Pages