คลังสารสนเทศดิจิทัล

Found 229 results
2560
นางสาวปวีณา เฉลยรัตน์.  2560.  การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเองที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.
นายเมธี จันทร์ทอง.  2560.  การศึกษาผลการเรียนรู้ และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซักค้าน เรื่อง กฎหมายอาญา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
ประภาพรรณ สีนวลลัง.  2560.  การศึกษาผลการเรียนรู้ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม.
นางสุภมาส ไทยพานิช, นางสาวสุรีรักษ์ สมศรี.  2560.  การศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์เรื่อง นาฏลีลา - นาฏยศัพท์ ด้วยสื่อเทคโนโลยีเพื่อฝึกทักษะการคิดประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวเขมกร บุญทวีสกุล.  2560.  การศึกษาผลของชุดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฏีการเลือกอาชีพเพื่อการพัฒนาการเข้าใจตนเองและการเลือกอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร.
นางสาววิไลพร คูรัตนสุวรรณ.  2560.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พระนางมารีย์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม.
นางสาวนฤมล ยิ่งถาวรสุข.  2560.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ.
นางสาวอรณัญช์ อารีย์.  2560.  การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน.
นางนพัสร เพลิดโฉม.  2560.  การศึกษาเจตคติของนักเรียนในการเรียน รายวิชาการเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คำนวณและภาษา.
นางดาวใจ เพ็งเอม, นางสาวธนัญญา บัวสง่า.  2560.  การศึกษาเจตคติที่มีต่อวิชาการงานอาชีพฯ เรื่องการประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากเศษวัสดุ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร.
บุษบา ชูวิรัช.  2560.  การอ่านสร้างฐานปัญญา. เซนต์ฟรังฯ สาร (พฤศจิกายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560). 45(90):2-3.
นางชูศรี ทองนอก.  2560.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภูมิสาสตร์ เรื่อง ที่ตั้งประเทศไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะทางการเรียน.
นางสุวัฒนา กลั่นไพฑูรย์.  2560.  การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาพันธุศาสตร์ของเมนเดล วิชาชีววิทยา 5 ด้วยตารางพันเนตต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนคณิต – วิทย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวกาญจนา ปันแสน.  2560.  การแก้ปัญหา เรื่อง การคูณเศษส่วนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะในการสอนซ่อมเสริม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางจงกล แก้วประเสริฐ.  2560.  การแก้ปัญหาการอ่านสะกดคำไม่คล่องของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะการสะกดคำ.
นางสาวอทิติยา ธรรมสนธิเจริญ, นางอรชา เพชรจันทร์.  2560.  การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน โดยใช้สื่อรูปธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวศรัญญา ศรีอินทร์สุทธิ์.  2560.  การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาวและการใช้ เครื่องมือวัดความยาว โดยใช้สื่อการสอน ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวจุลจิรา คงแหลม.  2560.  การใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องเหตุการณ์ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-4.
บุษบา ชูวิรัช.  2560.  นโยบายการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560. การประชุมครูก่อนเปิดปีการศึกษา 2560.
นางอรนุช ศรีโกเศรษฐ.  2560.  ประสิทธิผลการสอนเรื่องดินในท้องถิ่นของเรา ด้วยเทคนิคการสอนแบบแก้ปัญหาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2560.
สุภาพร ศรีเพ็ญ.  2560.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางรุ่งทิวา นวลวิจิตร.  2560.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวภาวิณี มาลาศิริ.  2560.  ผลของแบบฝึกทักษะที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวโสฬส สุริยธรรม.  2560.  พัฒนาการรู้ค่าจำนวน 1 – 5 ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานคณิตศาสตร์.
นางพรพนา คล้ายสุวรรณ.  2560.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางด้านตัวเลขและจำนวนของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 / 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา.

Pages