คลังสารสนเทศดิจิทัล

Found 229 results
2560
นางสาวสุชาดา เอื้อเฟื้อ.  2560.  การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีขิมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน.
นายจตุรพล สำเร็จกิจเจริญ, นายธีรยุทธ ทับพร.  2560.  การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีอูคูเลเล่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สื่อโซเชียลมีเดีย Facebook.
นางจันทร์คำ ยาสาไชย.  2560.  การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาทสมมติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นายสมพล ชื่นสุวรรณ.  2560.  การพัฒนาทักษะการวาดภาพระบายสี โดยใช้บทเรียนสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.
นางสาวอรอนงค์ บูรณ์เจริญ.  2560.  การพัฒนาทักษะการอ่านชื่อสารประกอบคาร์บอน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 .
นางสาวรัตนาวรรณ พรหมแสง.  2560.  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้นิทานอีสป.
นางสาวระวิวัลย์ จรัสศรี.  2560.  การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ.
นางยินดี วงศ์พัฒนกุล.  2560.  การพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวการทรงตัวในการเต้นรำโดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นายภคิน ดินไธสง.  2560.  การพัฒนาทักษะการเดาะลูกเทเบิลเทนนิสหน้ามือโดยการใช้กล่องล็อคข้อมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวสาธิยา พึ่งศรี.  2560.  การพัฒนาทักษะการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี.
นางสาวชนกนันท์ ช่างเจริญ, นางสาววรางคณา ถาวราภา.  2560.  การพัฒนาทักษะด้านการอ่านโน้ตดนตรีสากลโดยการใช้แผ่นภาพ ของนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1.
นางสาวจริยา เจริญวงศ์, นางสุทธิพร สมชื่อ.  2560.  การพัฒนาผลการเรียนรู้การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาระคน โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1.
นางสาวเพียงเพ็ญ สันหพงศ์.  2560.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาไทย ด้านวรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2560 โดยการใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์แบบหมวก 6 ใบ .
นายเดชา ดรินทพงศ์, นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์, นางสาวทิพวรรณ กองกิจ.  2560.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเกมจับคู่ด้วยภาษา Actions Script3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์.
นางฐานมญ มะณี.  2560.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2-3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาววนิดา บรรดิษฐ์.  2560.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านออกเสียงคำที่ลงท้ายด้วย k, s, ch, sh ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำที่ลงท้ายด้วย k, s, ch, sh .
นางคริษฐา ไชยสุริยานุฑิต.  2560.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 เรื่อง “การหาควอร์ไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซ็นไทล์ สำหรับข้อมูลที่เป็นตาราง ซึ่งเป็นอันตรภาคชั้นเป็นช่วง” โดยใช้แบบฝึกทักษะ .
นางศรีสุดา พิมสาร.  2560.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา สังคมศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง “คริสตศาสนา” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน.
พรสุดา สุขสำราญ.  2560.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1.
นางยุพดี กาญจนะโภคิน.  2560.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการประกอบอาหาร โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ.
นายหัสเดิม กลีบกมล.  2560.  การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน โดยใช้กิจกรรมการออกกำลังกาย.
สนธิภา แก้วสนิท.  2560.  การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ด้านความแข็งแรง (แรงบีบมือ) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ให้ผ่านเกณฑ์ของโรงเรียน.
นางสาวศิริรัตน์ ช้างศิริกุลชัย.  2560.  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาไทย เพี่อพัฒนาทักษะการอ่านจับ ใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3.
นางสาวปาจรีย์ นาคะประทีป.  2560.  การศึกษาการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้เกมการศึกษา.
นางสาวสุทธิรัตน์ จูจรูญ.  2560.  การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร.

Pages