คลังสารสนเทศดิจิทัล

Found 317 results
2562
นางสาวพิสมร ชูเอม, นางสาวอุสรา วงศ์น้ำนอง.  2562.  การแก้ปัญหาความสามารถทางการเขียนสะกดคำที่มไตรงมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวอทิติยา ธรรมสนธิเจริญ, นางสาวอรชา เพชรจันทร์.  2562.  การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมบัติเลขยกกำลัง โดยใช้ชุดกิจกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวกาญจนา ปันแสน.  2562.  การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โจทย์ปัญหาสัดส่วน โดยใช้ชุดการเรียนการแก้โจทย์ ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวรพีพร อุทโท.  2562.  นาการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกาย ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก.
นางสาวสาธิยา พึ่งศรี, นางสาวธนัญญา บัวสง่า.  2562.  ผลการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการทำงาน เรื่อง การปลูกต้นถั่วดำในขวดพลาสติก ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร.
นางปริน จินตพยุงกุล.  2562.  พฤติกรรมการใช้และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องทวีปัญญา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ประจำปีการศึกษา 2562.
นางสาวเจนจิรา ดีแก่.  2562.  พัฒนาการรู้ค่าจำนวน 1 – 5 ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์ โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาชุดคณิตศาสตร์หรรษา.
นางสาวจริญญา ต้นศรี.  2562.  พัฒนาการรู้ค่าจำนวน 1-10 โดยใช้กิจกรรมเล่านิทานคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวชนิกานต์ ยางธิสาร.  2562.  พัฒนาความคิดรวบยอดด้านค่าของตัวเลขและจำนวนของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/5 โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ .
นางพรพนา คล้ายสุวรรณ์.  2562.  พัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงคำภาษาไทยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้การจัดกิจกรรมการอ่านนิทาน .
นางสาวภาวิณี วัฒนประสาน.  2562.  พัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์โดยใช้เกมการศึกษา.
นางสาวมาลีวัลย์ ณะแก้ว.  2562.  พัฒนาทักษะทางการวาดภาพของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระด้วยสีเทียน ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ .
นางสุวรรณา อยู่นุช.  2562.  พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ .
2561
นายพงษ์ชัย พลถาวร.  2561.  การพัฒนาการวาดภาพ ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดการสอนแบบฝึกปฏิบัติในรายชั่วโมง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางพิศมัย สุโข.  2561.  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยจัดกิจกรรมการเล่าเรื่องจากหนังสือภาพของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2561.
นางสาวดวงพร ผจงเสาวภาคย์.  2561.  การพัฒนาความสามารถในการพูดเล่าเรื่องราวของ นักเรียนชั้นอนุบาล 1/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์โดยใช้กิจกรรมการเล่นเกมบันไดงู.
นางสาวจิราภรณ์ รัดรอดกิจ.  2561.  การพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีนโดยใช้บัตรภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวเจนจิรา ดีแก่.  2561.  การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้ชุดกิจกรรมนิทานหนูทำได้ประกอบกิจกรรมการเล่น.
นางสาวรพีพร อุทโท.  2561.  การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ของนักเรียนชั้น อนุบาล 1/4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2561.
นางศรีสุดา พิมสาร.  2561.  การพัฒนาจริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม.
นายภูมรินทร์ พรวสันต์.  2561.  การพัฒนาชุดการเรียนรายวิชาภาษาฝรั่งเศส เรื่องการอ่านออกเสียงประสมคำและประโยคภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนที่เลือกเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวเมละวี แลบุญมา.  2561.  การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางณัฐฐิญา เภากัน.  2561.  การพัฒนาทักษะการคำนวณเรื่องความหนาแน่น โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 .
นายจตุรพล สำเร็จกิจเจริญ, นายธีรยุทธ ทับพร.  2561.  การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีอูคูเลเล่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน.
นางสาวปาจรีย์ นาคะประทีป.  2561.  การพัฒนาทักษะการรับรู้ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการฝึกสมาธิก่อนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2561.

Pages