คลังสารสนเทศดิจิทัล

Found 229 results
2561
นางอรนุช ศรีโกเศรษฐ.  2561.  ผลการสอนเรื่องท้องฟ้าบ้านเราด้วยเทคนิคการสอนแบบแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2561.
นางสาวอรณัญช์ อารีย์.  2561.  ผลของการใช้แบบฝึกทักษะการตั้งสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แสงและการมองเห็น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.
นางอัญชลี ศรลัมพ์.  2561.  พัฒนาการรู้ค่าจำนวน 1 – 10 ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่นมือ.
นางมณฑา วัฒนพรจิรา.  2561.  พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการด้วยกิจกรรมศิลปะของเด็กอนุบาล 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2561.
นางสาวธัญลักษณ์ ถิ่นหนองแวง.  2561.  พัฒนาความสามารถในการวาดภาพ Program Paint ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์โดยใช้แบบฝึกวาดภาพ.
นางสาวฐาปะนีย์ ไชยเสนา.  2561.  พัฒนาความสามารถในการอ่านสระไทยของนักเรียนชั้นอนุบาล 2/4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์โดยใช้เกมการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงทดลอง .
นางสาวภาวิณี วัฒนประสาน.  2561.  พัฒนาความสามารถในการอ่านสระไทยของนักเรียนชั้นอนุบาล 2/4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์โดยใช้เกมการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงทดลอง .
นางสาวจริญญา ต้นศรี.  2561.  พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นอนุบาล1/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสุวรรณา อยู่นุช.  2561.  พัฒนาพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยต่อส่วนรวมของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์โดยใช้มุมประสบการณ์ในห้องเรียน.
นางพรพนา คล้ายสุวรรณ์.  2561.  พัฒนาพฤติกรรมความร่วมมือของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นกลุ่ม.
นางสาวมาลีวัลย์ ณะแก้ว.  2561.  พัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านการแบ่งปันและความร่วมมือของนักเรียนชั้นอนุบาล 2/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยการจัดกิจกรรมศิลปะการพับกระดาษ .
นางสาวพัชราภรณ์ ศักดิ์ดา.  2561.  รายงานการพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 .
นางสาวสุทธิรัตน์ จูจรูญ.  2561.  ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อวิชางานประดิษฐ์สร้างสรรค์ เรื่อง เครื่องแขวนไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร.
2560
นางสาวหทัยรัตน์ กลีบกมล.  2560.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ทางศิลปะ เรื่อง ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนฟรังต์ซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
ทัศนีย์ ทรัพย์วิไล.  2560.  การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2559. การประชุมคณะกรรมการโรงเรียน.
บุษบา ชูวิรัช.  2560.  การประชุมผู้ปกครอง. การประชุมผู้ปกครอง 20 พฤษภาคม 2560.
นางกัลยรักข์ ทองคำ.  2560.  การพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ.
นางสำราญ โตตาบ.  2560.  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยจัดกิจกรรมการเล่าเรื่องจากหนังสือภาพของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2560.
นายพงษ์ชัย พลถาวร.  2560.  การพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนเรื่องการส่งงาน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เทคนิคการเสริมแรง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ .
นางสาวธัญลักษณ์ ถิ่นหนองแวง.  2560.  การพัฒนาความสนใจการอ่านหนังสือนิทานโดยใช้กิจกรรมการปั้นของนักเรียนปฐมวัยปีที่ 1/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางริสพร หงษ์ษา.  2560.  การพัฒนาความสามารถด้านการรู้ค่าจำนวน 1-5 ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 / 2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้กิจกรรมคณิตศาสตร์น่ารู้กับหนูวัยคิดส์ .
นางสาวภาวิณี วัฒนประสาน.  2560.  การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียน ชั้นอนุบาล 2/4โดยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ .
นายภูมรินทร์ พรวสันต์.  2560.  การพัฒนาชุดการเรียนรายวิชาภาษาฝรั่งเศส เรื่องการอ่านออกเสียงประสมคำและประโยค ภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนที่เลือกเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางณัฐฐิญา เภากัน.  2560.  การพัฒนาทักษะการคำนวณเรื่องความหนาแน่น โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 .
นางสาวเมละวี แลบุญมา.  2560.  การพัฒนาทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาจีนโดยการใช้แบบฝึกทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาจีน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.

Pages