คลังสารสนเทศดิจิทัล

Found 317 results
2562
นางสาววิไลพร คูรัตนสุวรรณ.  2562.  การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาคริสต์ศาสนาของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางดาวใจ เพ็งเอม, นางสาวเปรมจิต บุญเกิด.  2562.  การวิจัยเพื่อการศึกษาเจตคติที่มีต่อวิชาการงานอาชีพ เรื่องการประดิษฐ์กรอบรูปจากไม้ไอติม ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562.
นางสาวมุทิตา นาสมยนต์.  2562.  การวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่เข้าใจบทเรียน Error Recognition ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้แบบฝึกสำเร็จรูป.
นางอรนุช ศรีโกเศรษฐ.  2562.  การวิเคราะห์เทคนิคการสอนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวสนธิภา แก้วสนิท.  2562.  การศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อวิชาพลศึกษา ของนักเรียนชั้นเนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวเขมกร บุญทวีสกุล.  2562.  การศึกษาความต้องการการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร.
นางนุชจรินทร์ พลจันทร, นางสาวลักขณา ดีเจริญ, นางสาวขนิษฐา ทาโส.  2562.  การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อวิชาการงานอาชีพ เรื่องอาหารและโภชนาการ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร.
นางสาวอรภรณ์ รัตนมณี.  2562.  การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องงานประดิษฐ์กระเป๋าผ้า ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร.
นางสาวสุทธิรัตน์ จูจรูญ.  2562.  การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อวิชางานประดิษฐ์สร้างสรรค์ เรื่องงานประดิษฐ์กางเกงผ้าสร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร.
นางจันทร์คำ สายาไชย, นางสาวระวิวัลย์ จรัสศรี.  2562.  การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง My House โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร.
นางสาวปวีณา เฉลยรัตน์.  2562.  การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง น้ำในท้องถิ่นของเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.
นางสาวขนิษฐา พรมเล็ก, นางสุดา กิจบำรุง.  2562.  การศึกษาผลการประเมินสมรรถนะครู ด้านการวัดผลและประเมินผล โรงเรียนเซนต์ฟรัง ซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวเยาวลักษณ์ พฤกษาชีพ.  2562.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาววรางคณา ถาวราภา, นางสาวสุชาดา เอื้อเฟื้อ.  2562.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เพลง Jingle Bells โดยใช้การสอนดนตรีของโคดาย (Kodaly Approach).
นางสาวชกนันท์ ช่างเจริญ.  2562.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เพลง Marry Had a Little Lamp โดยใช้การสอนดนตรีของโคดาย (Kodaly Approach).
นายกุลพงษ์ อจลพงศ์.  2562.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม.
นายพลสินธุ์ พลายมี, นางสาวศรัญญา ศรีอินทร์สุทธิ์.  2562.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจำนวนไม่เกิน 1,000 และ 0 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวอรณัญช์ อารีย์.  2562.  การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน.
เพลิดโฉม นางนพัสร.  2562.  การสำรวจวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในรายวิชา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2562 .
นางพิศมัย สุโข.  2562.  การส่งเสริมทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัยที่อ่านหนังสือไม่ออกโดยการใช้หนังสือนิทานเป็นสื่อ ชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสำราญ โตตาบ.  2562.  การส่งเสริมทักษะทางด้านการพูดของนักรัยนชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ .
นางชูศรี ทองนอก.  2562.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทวีปยุโรป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวจุลจิรา คงแหลม.  2562.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย สมัยรัตนโกสินทร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร.
นางสุวัฒนา กลั่นไพฑูรย์.  2562.  การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาพันธุศาสตร์ของเมนเดล วิชาชีววิทยา 2 ด้วยตารางพันเนตต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนคณิต – วิทย์ โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวจิรัฐติพร สุวรรณประดิษฐ์.  2562.  การแก้ปัญหาการแต่งกลอนสุภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 โดยการใช้แบบฝึกทักษะ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ .

Pages