คลังสารสนเทศดิจิทัล

Found 317 results
2559
นางสาวมาลีวัลย์ ณะแก้ว.  2559.  พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ด้านการรู้ค่าจำนวน 1-20 ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมจำนวนหรรษา.
ทัศนีย์ ทรัพย์วิไล.  2559.  รายงานประจำปี 2558. Annual 2015. :96.
อรอนงค์ บูรณ์เจริญ.  2559.  รายงานประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2558.
นายชัยพร เมืองพิล, นางหทัยรัตน์ ปรีชาเดช.  2559.  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ เรื่อง การเมืองการปกครองของไทย โดยวิธีการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวต์.
บุษบา ชูวิรัช.  2559.  เซนต์ฟรังฯ : อาณาจักรแห่งการเรียนรู้. เซนต์ฟรังฯ สาร (พฤษภาคม - กรกฎาคม 2559). 15(88):2-4.
บุษบา ชูวิรัช.  2559.  เตรียมพร้อมเรียนรู้...เข้าใจและรับมือเด็ก Gen Z และ Gen Alpha. ปฐมนิเทศเชิงรุก 2016. 2(2):9-16.
นางสาวจิราภรณ์ รัดรอดกิจ.  2559.   แก้ไขปัญหาการออกเสียงพินอินโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงพินอิน.
ทัศนีย์ ทรัพย์วิไล.  2559.  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2559-2561.
2558
ตติมา ทิพย์จินดาชัยกุล.  2558.  คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายกิจการนักเรียน.
หัสเดิม กลีบกมล.  2558.  คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน.
ทัศนีย์ ทรัพย์วิไล.  2558.  คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารจัดการ.
นพัสร เพลิดโฉม.  2558.  คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายบุคลากร.
อรอนงค์ บูรณ์เจริญ.  2558.  คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ.
ทิพวรรณ กองกิจ.  2558.  คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ.
บุษบา ชูวิรัช.  2558.  ปฏิบัติการสร้าง "เด็กพันธ์ใหม่ในศตวรรษที่ 21". ปฐมนิเทศเชิงรุก 2015. 1(1):21-27.
บุษบา ชูวิรัช.  2558.  อ่าน...คิด...เขียน...ทำ... 4 พลังเรียนรู้ สร้ัางสรรค์เด็กเซนต์ฟรังฯ.... ปฐมนิเทศเชิงรุก 2015. 1(1):3-8.
บุษบา ชูวิรัช.  2558.  เดินหน้า และก้าวอย่างมั่นคงสู่ประชาคมอาเซียน. ปฐมนิเทศเชิงรุก 2015. 1(1):28-33.

Pages