คลังสารสนเทศดิจิทัล

Found 229 results
2561
นางสาวเขมกร บุญทวีสกุล.  2561.  การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร.
นางสาวมุทิตา สุนทรวิภาต.  2561.  การวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่เข้าใจบทเรียน Error Recognition ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 .
นางสาวอรภรณ์ รัตนมณี.  2561.  การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อวิชาการงานอาชีพ เรื่องของใช้ในบ้านจากเชือกไนล่อน ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร .
นางยุพดี กาญจนะโภคิน, นางสาวลักขณา ดีเจริญ, นางนุชจรินทร์ พลจันทร.  2561.  การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารและโภชนาการ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร.
นางสาวปวีณา เฉลยรัตน์.  2561.  การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเองที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ดินในท้องถิ่นของเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.
ประภาพรรณ สีนวลลัง.  2561.  การศึกษาผลการเรียนรู้ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม.
นางสุวัฒนา กลั่นไพฑูรย์.  2561.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา (เพิ่มเติม) ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียน การสอนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนคณิต – วิทย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวน.
นางสาวนฤมล ยิ่งถาวรสุข, นางหทัยรัตน์ ปรีชาเดช, นางสุวิมล สาธุวงศ์.  2561.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องหน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ .
นายกุลพงษ์ อจลพงศ์.  2561.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาสังคมศึกษาศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องเศรษฐศาสตร์.
นางยินดี วงศ์พัฒนกุล.  2561.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะชีวิตการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการป้องกันไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดโดยใชชุดฝึก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ .
พรสุดา สุขสำราญ.  2561.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยการเรียนรู้แบบใช้ประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ Socioscientific Issue (SSI) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวชกนันท์ ช่างเจริญ, นางสาววรางคณา ถาวราภา, นางสาวสุชาดา เอื้อเฟื้อ.  2561.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิคการสอนดนตรีแบบมอนเตสซอรี (Montessori) เรื่อง เพลงแมงมุมลายตัวนั้น ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.
นายหัสเดิม กลีบกมล.  2561.  การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนที่ไม่ส่งงานโดยการเสริมแรงของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นายภคิน ดินไธสง.  2561.  การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1.
นางดาวใจ เพ็งเอม, นางสาวธนัญญา บัวสง่า.  2561.  การศึกษาเจตคติที่มีต่อวิชาการงานอาชีพฯ เรื่องการประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากวัสดุหรือเศษวัสดุเหลือใช้ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร.
นางฐานมญ มะณี.  2561.  การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องอาหารและการดำรงชีวิต.
นางสำราญ โตตาบ.  2561.  การส่งเสริมทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัยที่อ่านหนังสือไม่ออกโดยการใช้หนังสือนิทานเป็นสื่อ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2561.
นางสาวจุลจิรา คงแหลม.  2561.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2-3 เรื่อง แหล่งอารยธรรมโบราณ ด้วยวิธีการสอบย่อยทุกสัปดาห์กับวิธีทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียน.
นางริสพร หงษ์ษา.  2561.  การแก้ปัญหาการเขียนหนังสือหัวกลับ โดยใช้ชุดฝึก ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/4โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการคึกษา 2561.
นางสาวอทิติยา ธรรมสนธิเจริญ, นางอรชา เพชรจันทร์.  2561.  การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวของปริซึม และทรงกระบอก โดยใช้สื่อประสม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวศรัญญา ศรีอินทร์สุทธิ์.  2561.  การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบ โดยใช้บาร์โมเดล (Bar Model) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 .
นางสาวสนธิภา แก้วสนิท.  2561.  ความคิดเห็นที่มีต่อวิชาพลศึกษา ของนักเรียนชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ .
นางสาวสาธิยา พึ่งศรี, นายชาญวิทย์ เลิศทรัพย์สุรีย์.  2561.  ผลการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการทำงาน เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับในภาชนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร.
นางสาวเปรมจิต บุญเกิด.  2561.  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุหรือเศษวัสดุเหลือใช้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.
นางรุ่งทิวา นวลวิจิตร, นางสาวสุภาพร ศรีเพ็ญ, นางสาวนัถฐากร ศรีหะรัญ.  2561.  ผลการฝึกยืดเหยียดที่มีต่อความอ่อนตัวของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ .

Pages