คลังสารสนเทศดิจิทัล

Found 317 results
2562
นางมณฑา วัฒนพรจิรา.  2562.  การพัฒนานักเรียนให้กล้าแสดงออกโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นายชาญวิทย์ เลิศทรัพย์สุรีย์, นางรุ่งรัตน์ รัตนเศรษฐ์.  2562.  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 .
นางสาวจริยา เจริญวงศ์, นางสุทธิพร สมชื่อ, นางปณิดา ถกลสุขสรรค์.  2562.  การพัฒนาผลการเรียนรู้การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาระคน โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2.
นางกัลยรักข์ ทองคำ.  2562.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านสะกดคำที่ประสมสระ ชองนักรัยนขั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะการแจกลูกสะกดคำ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวเพียงเพ็ญ สันหพงศ์.  2562.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้เทคนิคหมวก 6 ใบ.
นายเดชา ดรินทพงศ์, นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์, นางสาวทิพวรรณ กองกิจ.  2562.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างแอพพลิเคชันมือถือด้วยเว็บ Thunkable ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โดยการใช้แบบฝึกตามคลิปวีดีโอ.
นางจตุรพร ศรีนาง.  2562.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญอย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 5 E .
หทัยรัตน์ กลีบกมล.  2562.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทัศนธาตุและการวาดภาพ ระบายสีด้วยการใช้น้ำหนักแสงเงาตามวงจรสีของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ .
นางสาวสุภัค ธนมิตร์, นางสาววิไลวรรณ ใจอินตา, นางสาวนฤมล กำชุน.  2562.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พุทธประวัติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ.
นางสาวอธิญาภรณ์ คำผุย.  2562.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสุภมาส ไทยพานิช.  2562.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ โดยใช้วิธีสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน.
นางสาวมัญฑิตา แสนท้าว.  2562.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เพลงดอกไม้ของชาติ โดยใช้วิธีสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน.
นางสาวสุรีรักษ์ สมศรี.  2562.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เพลงหญิงไทยใจงาม โดยใช้วิธีสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน.
นางสาววนิดา บรรดิษฐ์.  2562.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านออกเสียงคำที่ลงท้ายด้วย k, s, ch, sh ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำที่ลงท้ายด้วย k, s, ch, sh .
นางสาวสุณิสา ประทุมวัน.  2562.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ศึกษาชีวิตพืช โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางคริษฐา ไชยสุริยานุฑิต.  2562.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 เรื่อง การแก้ปัญหาโจทย์อนุกรมเรขาคณิต โดยใช้แบบฝึกทักษะ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวนฤมล ยิ่งถาวรสุข, นางหทัยรัตน์ ปรีชาเดช, นางสุวิมล สาธุวงศ์.  2562.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประวัติศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E.
นายตรีวิทย์ พิณเขียว.  2562.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชา วิทยาศาสตร์ 6 เรื่องระบบนิเวศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.
นางสาวศุภสุตา ม่วงสีตอง.  2562.  การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านการแบ่งปันและความร่วมมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมศิลปะการพับกระดาษ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางรุ่งทิวา นวลวิจิตร, นางสาวนัถฐากร ศรีหะรัญ, นางสาวสุภาพร ศรีเพ็ญ.  2562.  การพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวศิริรัตน์ ช้างศิริกุลชัย.  2562.  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ เพี่อพัฒนาทักษะการอ่านจับ ใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.
นางสาวอรุณี มูลศรี.  2562.  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดคำ สำหรับนักเรียนกลุ่มอ่อน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3.
นายคณิน จิตนิยมสิน.  2562.  การพััฒนาผลสััมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแต่งคำประพัันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โดยใช้แบบฝึกการแต่งคำประพัันธ์.
นางสาวเพ็ญนภา ประดับคำ.  2562.  การลดพฤติกรรมการอยู่ไม่นิ่งของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้ชุดนิทานส่งเสริมคุณธรรม.
นางสาวมณฑาทิพย์ ทองนี.  2562.  การลดพฤติกรรมการอยู่ไม่นิ่งของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้กิจกรรมโยคะ.

Pages