คลังสารสนเทศดิจิทัล

Found 2 results
Filters: Keyword is ทักษะการคิด  [Clear All Filters]
2559
บุษบา ชูวิรัช.  2559.  นโยบายการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559. ปฐมนิเทศเชิงรุก 2016. 2(2):4-8.
2558
บุษบา ชูวิรัช.  2558.  อ่าน...คิด...เขียน...ทำ... 4 พลังเรียนรู้ สร้ัางสรรค์เด็กเซนต์ฟรังฯ.... ปฐมนิเทศเชิงรุก 2015. 1(1):3-8.