คลังสารสนเทศดิจิทัล

Found 4 results
Filters: Keyword is ทักษะการเรียนรู้  [Clear All Filters]
2559
บุษบา ชูวิรัช.  2559.  นโยบายการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559. ปฐมนิเทศเชิงรุก 2016. 2(2):4-8.
2558
บุษบา ชูวิรัช.  2558.  ปฏิบัติการสร้าง "เด็กพันธ์ใหม่ในศตวรรษที่ 21". ปฐมนิเทศเชิงรุก 2015. 1(1):21-27.
บุษบา ชูวิรัช.  2558.  อ่าน...คิด...เขียน...ทำ... 4 พลังเรียนรู้ สร้ัางสรรค์เด็กเซนต์ฟรังฯ.... ปฐมนิเทศเชิงรุก 2015. 1(1):3-8.
บุษบา ชูวิรัช.  2558.  เดินหน้า และก้าวอย่างมั่นคงสู่ประชาคมอาเซียน. ปฐมนิเทศเชิงรุก 2015. 1(1):28-33.