คลังสารสนเทศดิจิทัล

Found 3 results
Filters: Keyword is นโยบายการจัดการเรียนการสอน  [Clear All Filters]
2560
บุษบา ชูวิรัช.  2560.  การประชุมผู้ปกครอง. การประชุมผู้ปกครอง 20 พฤษภาคม 2560.
บุษบา ชูวิรัช.  2560.  นโยบายการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560. การประชุมครูก่อนเปิดปีการศึกษา 2560.
2559
บุษบา ชูวิรัช.  2559.  นโยบายการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559. ปฐมนิเทศเชิงรุก 2016. 2(2):4-8.